ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno | e-mail: sekr@reckovice.brno.cz | Úřední hodiny: Po, St 8:00-17:00 | datová schránka: py6bvvq

Telefon: 541 421 711

Úvod | Napište nám | Mapa serveru | Tisk článku

Novinky e-mailem


Aktuality

17.01.2018

II. kolo volby Prezidenta ČR

Oznámení o době a místě konání volby Prezidenta České republiky ve dnech:I. kolo - 12. a 13. 1. 2018 a II. kolo - 26. a 27. 1. 2018


(pro II. kolo viz. odstavec 5. oznámení zde)


11.01.2018

Prezentace návrhu Strategie bydlení města Brna 2018-2030

Prezentace návrhu Strategie bydlení města Brna 2018-2030 se uskuteční ve středu 24.1.2018 v 16.00 hodin na Nové radnici v sále Zastupitelstva města Brna. Prezentace je přístupná i pro laickou veřejnost.
Pozvánka


05.01.2018

Termíny čištění komunikací

Ke stažení jako soubor pdf. zde.


04.01.2018

Kam se stromkem po Vánocích? Stačí ho nechat u popelnic

Tak jako každý rok i po letošních Vánocích společnost SAKO zajistí odvoz odstrojených vánočních stromků. Lidé je vyhazují průběžně po dobu několika týdnů po svátcích, jejich svoz a zpracování proto nepůsobí výrazné zatížení. V brněnské spalovně se pak spolu s ostatním odpadem mění na tepelnou a elektrickou energii, která zásobuje část jihomoravské metropole.


Občané města Brna mají možnost stromek odvézt na kterékoliv sběrné středisko odpadu nebo ho nechat ležet na stálém stanovišti svozu směsného komunálního odpadu, tedy u černých popelnic. „Zde však platí, že průměr kmene stromku musí být menší než 5 cm. V případě většího průměru kmene stromu než 5 cm je nutno stromek rozřezat na přibližně metrové kusy. Lisovací lopata popelářského vozu totiž není schopna silné a dlouhé kmeny stromků zpracovat a mohlo by dojít k poruše lisovacího zařízení na vozidle,“ upřesnil ředitel společnosti Ing. Karel Jelínek a dodal, že některé městské části zajišťují sběr vánočních stromků individuálně na vyhrazených stanovištích, především v sídlištních oblastech.


Pokud lidé mají vlastní zahradu, stromky vyhazovat nemusí. Stačí větve rozlámat, přidat ke kompostu a získají tak kvalitní hnojivo. Město Brno od roku 2014 umožňuje občanům výhodný nákup kompostérů v rámci projektu Miniwaste, snižuje se tak množství sváženého komunálního odpadu a současně vzniká organické hnojivo.


Neprodané stromky často končí i v zoologických zahradách jako krmení. Stromky z domácností však zoologické zahrady nepřijímají, pokud totiž byly nazdobené, mohla by se zvířata poranit o zapomenutý háček z ozdoby.


Martin Drozd, vedoucí oddělení komunikace, SAKO Brno, a.s.


23.01.2017

Smogová situace v Brně byla odvolána

Díky příznivým rozptylovým podmínkám byla v neděli 22. 01. 2017 v 8:58 odvolána smogová situace pro území Aglomerace Brno.


Na stanicích imisního monitoringu v aglomeraci Brno spadajících do smogového regulačního systému, došlo k výraznému poklesu 12 hodinového průměru koncentrace suspendovaných částic PM10 (polétavý prach).


Smogová situace byla vyhlášena v pátek 20. ledna. Osobám s chronickými dýchacími potížemi a srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem bylo doporučováno zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání.


Zdroj: Referát ochrany ovzduší OŽP MMB


 


19.09.2016

Kompostér od magistrátu – po proškolení a výhodně

Od února roku 2014 mohou občané města Brna kupovat dotované kompostéry. Úspěšný projekt dotovaných kompostérů pro brněnské domácnosti pokračuje.


Rada města Brna schválila v úterý 13. září 2016 nákup 150 ks kompostérů typu K400 objemu 400 litrů a 290 ks kompostérů typu K950 objemu 950 litrů. Cena jednoho kompostéru K400 je 1150,- Kč a kompostéru K950 je 2480,- Kč, ale vzhledem k tomu, že město tento způsob snižování organického odpadu podporuje, bude prodejní cena pro občany poloviční, tedy 570,- Kč u kompostéru K400 a 1240,- Kč u kompostéru K950. (Popis a vyobrazení kompostérů zde.)


Žadatel o kompostér musí mít trvalé bydliště v Brně, musí to být fyzická osoba starší osmnácti let, kompostér musí být umístěn v Brně a žadatel musí absolvovat školení o kompostování. Pravidla pro prodej kompostérů jsou shrnuta zde.


Školení o kompostování a prodej kompostérů se konají ve stanovených termínech (26. října 2016 a 2. listopadu 2016; kapacita školení je 30 osob), a to vždy od 18.00 hodin v ENVIcentru brněnské spalovny, Jedovnická 2, Brno. Prodej kompostérů je realizován následně po školení. Před spalovnou je možnost parkování osobních vozidel. Žádat lze prostřednictvím webového formuláře, nebo telefonicky prostřednictvím Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna na čísle 542 174 552. Prodej kompostérů bude zahájen ve druhé polovině měsíce října roku 2016.


Kompostování přispívá k ochraně životního prostředí. Snižuje se totiž množství sváženého komunálního odpadu a současně vzniká organické hnojivo. To se může využít na zahradě nebo i do květináčů. V konečném důsledku napomáhá kompostování i ke snižování emisí skleníkových plynů, protože při procesu dochází k ukládání vázaného uhlíku do půdy.


14.09.2016

Větve ohrožující elektrické vedení musí být odstraněny


Společnost E.ON Česká republika, s. r. o. žádá vlastníky a uživatele pozemků o průběžné odstraňování nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Pokud tak vlastníci či uživatelé pozemků neučiní, vstoupí pověření pracovníci na dotčené pozemky a provedou nezbytné zásahy do dřevin vlastními prostředky. Podle energetického zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, mají totiž právo za tímto účelem vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti.


V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Toto pásmo je u napětí od 1 kV do 35 kV pro vodiče bez izolace vymezeno vzdáleností 7 m a u napětí nad 35 kV do 110 kV 12 m, měřeno vodorovně od krajního vodiče na obě strany.


Při ořezávání je však třeba se k vodičům nepřiblížit více než na předepsanou bezpečnou vzdálenost; blíž se nesmějí dostat ani pracovní nástroje či padající větve. Bezpečná vzdálenost u nízkého napětí (400/230 V) činí 1 m, u vysokého napětí (22 kV) 2 m a u velmi vysokého napětí (110 kV) 3 m. V lesních průsecích musejí mít pracovníci společnosti E.ON možnost udržovat volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení.


Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, mohou být prováděny pouze se souhlasem společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. a za podmínek pro tuto práci stanovených. Při kácení dřevin je třeba postupovat podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.


Nesplnění zákonných povinností majitelů či uživatelů nemovitostí ořezat či odstranit stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz distribučních zařízení může být pokutováno Energetickým regulačním úřadem.


Bližší informace poskytnou pracovníci společnosti E.ON na telefonním čísle 800 773 322. Najít se dají rovněž na stránkách www.eon-distribuce.cz


Podle informací od společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. připravil Ing. Jan Klement, oddělení životního prostředí.31.08.2015

Město poskytuje zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení

Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna zápůjčky na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek.


Celý dokument je ke stažení na tomto odkazu zde.


17.07.2015

Návrh rekonstrukce dětského hřiště mezi bytovými domy na Měřičkově, Novoměstské a Kunštátské

Cílem projektu je obnova stávajícího dětského hřiště, které již nevyhovuje současným požadavkům. I nadále bude hřiště rozděleno na jednotlivé zóny. Dětské hřiště pro věkovou kategorii 0-12 let, kde bude provedeno oplocení o výšce 1 m. Vedle dětského hřiště se na místě stávajících a nevyužívaných stojanů šňůry na sušení prádla navrhuje plocha pro cvičební stroje pro věkovou kategorii 12-99 let. Součástí této plochy je navržen pingpongový stůl. K plochám jsou navrženy obslužné komunikace o minimální šířce 1,5m, mobiliářové a herní prvky. Výsadby zeleně skupiny stromů budou doplněny především podél stávajícího chodníku. Jsou voleny druhy stromů, které se zde již nacházejí. V jižní části řešeného území jsou spíše rozvolněné výsadby – moruše, které doplňují celkový záměr vytvoření klidové odpočinkové plochy.Průvodní zpráva


C.1_Širší vztahy


C.2_Celkova situace


C.3_Koordinační situace


C.4_Situace katastrální tisk


C.5_Vizualizace


Vizualizace 1


Vizualizace 2


Vizualizace 3


Vizualizace 4


Zákres 1


Zákres 2


Copyright © Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Všechna práva vyhrazena.

Publikační systém WebGet© IT STUDIO s.r.o., 2002-2018