ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno | e-mail: sekr@reckovice.brno.cz | Úřední hodiny: Po, St 8:00-17:00 | datová schránka: py6bvvq

Telefon: 541 421 711

Úvod | Napište nám | Mapa serveru | Tisk článku
PinCity

ANKETA

Co očekáváte od nové internetové prezentace?

Ukázat výsledky

Aktuality

24.06.2024

Centrální stavební úřad

  


 05.06.2024

Nález zvířete – kočka evropská

ÚMČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora byl dne 3. 6. 2024 nahlášen nález zvířete, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka.


Popis zvířete: kočka evropská, samice, zbarvení mourovaté.


Datum nálezu: 31. května 2024 cca v 10:30 hod dopoledne.


Místo nálezu: ul. Medlánecká, u gymnázia v blízkosti konečné stanice tramvaje.


Přihlásí-li se vlastník nalezeného zvířete před uplynutím lhůty 2 měsíců od vyhlášení nálezu, bude mu nalezené zvíře navráceno zpět do péče. Vlastník je povinen prokázat své vlastnictví a dále uhradit částku ve výši dle § 1052 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, ve spojení s § 42 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném znění, zde ve výši nákladů vynaložených na odchycení a dočasnou péči o nalezené zvíře.


Přihlásit se o nalezené zvíře může vlastník na tel.: 541 421 725 (v případě nepřítomnosti pak na podatelně, tel. 541 421 711), kde bude odkázán na osobu dočasně pečující o nalezené zvíře.


Na úřední desce zde: 255_2024.pdf (udeska.info)


 27.03.2024

Obnova veřejného osvětlení

V dubnu plánují zahájit Technické sítě obnovu veřejného osvětlení (VO) v ulicích Škrétova, Kremličkova a Renčova.Díky speciální technice (přístroj na měření statiky stožárů, který vlastní jak jediní v ČR, dále speciální jasoměr atd.) lze předpovědět konec skutečné životnosti stožárů i kabelů a předejít tak jejich pádům, haváriím a udržovat VO v souladu s planými normami. Celkem bude obnoveno přes padesát stožáru včetně svítidel.

Osvětlení bude vyhovovat současně platným normám a nebude ani oslňovat ani přesvětlovat (což u starého VO plně neplatilo) návrhy osvětlení vychází ze zatřídění komunikací, hustoty dopravy a nových norem. Práce by měly být ukončeny v červenci.

 

Případné dotazy a připomínky lze směrovat na našeho projektanta TSB pana Ing. Bomberu, tel. 734 238 868 nebo na zástupce realizační firmy UniCab pana Ing. Polanského, tel. 775 590 264.


Technické sítě Brno, a. s.


22.02.2024

Čištění komunikací 2024

Letošní čištění komunikací s využitím přenosného dopravního značení bude jako obvykle zahájeno na přelomu března a dubna. Chodníky podél vozovek budou čištěny v závislosti na aktuálním stavu počasí od druhé poloviny března. Následně v období od června do listopadu budou ve třech cyklech vyčištěny místní komunikace a parkoviště seskupené do bloků podle jednotlivých ulic a lokalit.


Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění) a na základě opatření obecné povahy vydaných příslušnými silničními správními úřady vždy 7 dní před plánovaným termínem čištění. Platnost přenosného dopravního značení zákazu stání bude vymezena na dobu od 9.00 do 16.00 hodin. Odtahy a vrácení vozidel zpět na původní místo během prováděného čištění komunikací zajišťuje společnost Brněnské komunikace a. s. Bližší informace o systému odtahů vozidel při čištění komunikací jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Brněnské komunikace v sekcích „Parkovaní a odtažená vozidla“ a Správa a údržba komunikací“ nebo telefonicky na čísle dispečinku 543 424 421.


Čištění vozovek budou smluvně pro městskou část zajišťovat dvě společnosti, a to Šimek 96, spol. s r. o., se sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno, odpovědný pracovník pan Soukop, tel.: 736 484 708, a FALKY, spol. s r.o., se sídlem Kaštanová 141e, 617 00 Brno, odpovědný pracovník pan Švancara, tel.: 602 788 603. V případě dotazů nebo připomínek, týkajících se čištění místních komunikací, se obracejte na Oddělení životního prostředí Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, telefon: 541 421 725 nebo 541 421 745.   


 


 


 


02.11.2023

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM NEMOVITOSTÍ (POZEMKŮ) NA POTŘEBU OŘEZU, popř. ODSTRANĚNÍ DŘEVIN

 Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou. Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.


Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny:


Hladiny napětí (VN)Ochranné pásmoVýška porostuNadzemní vedení | napětí od 1 kV do 35 kV7 m od krajního vodičemaximálně 3 mNadzemní vedení | napětí nad 35 kV do 110 kV včetně12 m od krajního vodičemaximálně 3 mPodzemní vedení | do napětí 110 kV včetně1 m od krajního kabelunesmí být žádný porostZákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení, kterou je nutné dodržet, a bezpečnou vzdálenost pro práci takto:


Hladiny napětíBezpečná vzdálenost pro práciVzdálenost porostu od vedeníVedení NN | nízké napětí (400/230 V)1 m od vedeníalespoň 2 mVedení VN | vysoké napětí (22 kV)2 m od vedeníalespoň 3,5 mVedení VVN | velmi vysoké napětí (110 kV)3 m od vedeníalespoň 4,5 mV lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnosti EG.D, a.s., nebo touto společností zmocněným zhotovitelům udržovat volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů (sloupů) nadzemního vedení.


V případě, že při odstranění porostu v blízkosti vedení nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy, mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti EG.D, a.s., a to za podmínek pro tuto práci stanovených.


Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce EG.D, a.s., formou dopisu, ve kterém budou uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady EG.D, a.s.


Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli distribuční soustavy umožnit. V opačném případě, na základě zjištění porušení právních předpisů, může Energetický regulační úřad udělit vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu.


Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně.


Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77, nebo navštivte www.egd.cz. 


Děkujeme 


EG.D, a.s.


15.08.2023

Nález vyššího finančního obnosu

Dne 10. srpna 2023 v odpoledních hodinách byl na ulici Banskobystrická nalezen vyšší finanční obnos. Poctivá nálezkyně - medlánecká občanka přinesla nález na Úřad MČ Brno-Medlánky. Majitel tohoto konkrétního finančního obnosu se může o něj přihlásit na sekretariátu ÚMČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, tel. 601 214 592.


Copyright © Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Všechna práva vyhrazena.

Publikační systém WebGet© IT STUDIO s.r.o., 2002-2024