ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno | e-mail: sekr@reckovice.brno.cz | Úřední hodiny: Po, St 8:00-17:00 | datová schránka: py6bvvq

Telefon: 541 421 711

Úvod | Napište nám | Mapa serveru | Tisk článku

Novinky e-mailem


Činnosti vykonávané ddělením životního prostředí

l) Zeleň a hřiště
- zajišťuje správu ploch veřejné zeleně, biocentra a volných neudržovaných ploch kromě uličních stromořadí a silniční zeleně, zabezpečuje kácení dřevin na těchto plochách,
- dohlíží na provádění údržby ploch zeleně ostatních správců a vlastníků,
- vede a aktualizuje evidenci ploch veřejné zeleně,
- vydává vyjádření ke zvláštnímu užívání zeleně a projektové dokumentaci staveb v případě, že má být dotčena veřejná zeleň,
- zajišťuje kontrolu, údržbu a čistotu dětských hřišť na veřejném prostranství,
- připravuje vyjádření k právním předpisům obce v oblasti tvorby a ochrany zeleně,
- v přenesené působnosti vykonává činnosti na základě platných právních předpisů v oblasti ochrany přírody a krajiny, statutem svěřené městské části (ochrana dřevin, evidence pěšin). Formulář žádosti o povolení ke kácení dřevin je ke stažení zde.

2) Odpady a autovraky
- navrhuje umístění nádob na tříděný odpad,
- zajišťuje likvidaci nelegálních skládek odpadu,
- s příslušnými orgány spolupracuje při odstraňování automobilových vraků,
- připravuje vyjádření k právním předpisům obce v oblasti odpadů,
- v přenesené působnosti vykonává činnosti na základě platných právních předpisů v oblasti odpadů, statutem svěřené městské části.

3) Ovzduší a hlučnost
- v případě potřeby zajišťuje měření koncentrace znečisťujících látek a hlučnosti a eviduje jeho výsledky,
- připravuje vyjádření k právním předpisům obce v oblasti ovzduší, navrhuje podmínky pro spalování rostlinných materiálů,
- v přenesené působnosti vykonává činnosti na základě platných právních předpisů v oblasti ochrany ovzduší, statutem svěřené městské části.

4) Zvířata a veterinární péče
- připravuje vyjádření k právním předpisům obce v oblasti pohybu psů na veřejném prostranství a navrhuje místa pro volný pohyb psů a místa, kam je přístup se psy zakázán,
- zajišťuje vyhlášení veterinárních předpisů vyvěšením na úřední desce,
- v přenesené působnosti vykonává činnosti na základě platných právních předpisů v oblasti ochrany zvířat proti týrání, statutem svěřené městské části,
- v přenesené působnosti vykonává činnosti na základě platných právních předpisů v oblasti veterinární péče, statutem svěřené městské části.

5) Zemědělství a rostlinolékařská péče
- v přenesené působnosti vykonává činnosti na základě platných právních předpisů v oblasti rostlinolékařské péče, statutem svěřené městské části (ochrana včel, omezování šíření plevelů),
- vede evidenci zemědělských podnikatelů (formulář žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele pro fyzickou osobu a pro právnickou osobu, ohlášení změn, žádost o vyřazení z evidence).

6) Čištění, zimní údržba a opravy komunikací
- zabezpečuje zimní údržbu místních komunikací, kromě zimní údržby vozovek základního komunikačního systému a kromě komunikací, kde je zimní údržba povinností jiného vlastníka či správce,
- zabezpečuje čištění všech místních komunikací kromě těch, kde je čištění povinností jiného vlastníka či správce nemovitostí (harmonogram čištění je ke stažení zde),
- připravuje plán oprav místních komunikací a zajišťuje jejich realizaci,
- podílí se na koordinaci oprav komunikací místního významu s opravami a výstavbou technických sítí,
- připravuje vyjádření k právním předpisům obce v oblasti čistoty a zimní údržby komunikací a výkopových prací.

7) Zábory veřejného prostranství a stánkový prodej
- připravuje vyjádření k právním předpisům obce v oblasti záborů veřejného prostranství a místních poplatků za užívání veřejného prostranství,
- připravuje vyjádření k právním předpisům obce v oblasti tržního řádu, navrhuje tržní místa, předsunutá tržní místa a restaurační zahrádky,
- v přenesené působnosti vykonává činnosti na základě platných právních předpisů v oblasti místních poplatků za zvláštní užívání veřejného prostranství kromě ploch, jejichž zábor si žádá rozhodnutí stavebního nebo silničního správního úřadu.

8) Ostatní péče o životní prostředí, vzhled obce a veřejný pořádek a další činnosti
- připravuje podklady k projednání studií o vlivu na životní prostředí, havarijních plánů a dalších podobných dokumentů v případech, že je požadováno vyjádření městské části,
- připravuje podklady pro Komisi životního prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku a vyhotovuje zápis z jejích schůzí,
- připravuje vyjádření k právním předpisům obce v oblasti čistoty a veřejného pořádku,
- provádí noční kontroly funkčnosti veřejného osvětlení, informuje správce veřejného osvětlení o případných závadách,
- v souladu s platnými právními předpisy dbá o vzhled a čistotu obce i v případě pozemků, jejichž správu nezajišťuje,
- zajišťuje provoz a servis mobilních WC určených veřejnosti.


 

Sběrné středisko odpadů

Sběrné středisko odpadů Hapalova mění od 4. dubna 2013 provozní dobu

Od 4. dubna 2013 bude mít sběrné středisko odpadů v ul. Hapalově otevřeno v tuto dobu:

Pondělí:                     13–18 h

Úterý až pátek:         9–13 a 14–18

Sobota:                     9–13 a 14–17

Neděle:                      zavřeno

Tato změna, kterou provozovatel střediska, tedy SAKO Brno, a. s., projednal s Odborem životního prostředí Magistrátu města Brna, je vstřícným krokem vůči pracujícím obyvatelům. Ti tak mohou využít provozní dobu v pozdějších odpoledních hodinách.

Sběrné středisko v ul. Hapalově odebírá i nadále jen omezený sortiment odpadů, a to pouze komunální odpady skupiny 20 podle katalogu odpadů a odpady katalogového čísla 15 01 10, což jsou obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné. Středisko tedy neodebere stavební a demoliční odpady či pneumatiky. Nepřijímá odpady od fyzických osob podnikajících ani od právnických osob ani takový odpad, který vznikl fyzickým osobám mimo území města Brna. Zpětný odběr elektrozařízení z domácností zde prováděn je.  Seznam všech sběrných středisek odpadů provozovaných městem Brnem naleznete zde.

Podnikatelé a právnické osoby se musí obrátit na jiná zařízení, například na sběrné místo společnosti ASTV na Líšeňské 35 (po–so 7–17, ne 8–14, tel. 606 078 829). Tam mohou zamířit i občané se stavební sutí a pneumatikami. Suť odebírá i recyklační dvůr firmy DUFONEV v Černovicích


 Poplatek za komunální odpad

Poplatek za komunální odpad se na rok 2013 zvýšil

Na základě nové vyhlášky města Brna činí letos poplatek za komunální odpad 675 Kč. Jeho poplatníky jsou fyzické osoby (i cizinci), které mají v Brně trvalý pobyt (nebo povolení k pobytu), všichni ostatní cizinci, kteří se na území Brna zdržují více než 90 dní, fyzické osoby jako vlastníci bytů či rodinných domů, ve kterých není nikdo hlášen k pobytu, a mimobrněnské fyzické osoby jako vlastníci staveb určených k individuální rekreaci, kde není hlášen nikdo k pobytu.

Lhůta splatnosti je 31. 5. 2013, platit však lze již od ledna, a to nejlépe převodem na účet č. 156304/5400. Variabilním symbolem je rodné číslo poplatníka. V případě platby za nemovitost je třeba uvést navíc specifický symbol 123. Platit lze i v pokladních hodinách na pokladnách Šumavská 33 celoročně a od března do května na Malinovského náměstí 3.

Podrobné informace o poplatku jsou dostupné zde.

S využitím podkladů z magistrátu připravil Ing. Jan Klement, OŽP.


Město Brno rozšiřuje systém sběru využitelných složek komunálního odpadu

Od 1. dubna letošního roku mohou občané města Brna do žlutých nebo drátěných nádob odkládat nejen PET lahve a nápojové kartony, ale i fólie, sáčky, plastové tašky, obaly od pracích, čisticích a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů a mléčných výrobků, balicí fólie od spotřebního zboží a další výrobky z plastů. Nádoby určené pro sběr vyjmenovaných komodit budou postupně označeny novými nálepkami, na kterých jsou vyobrazeny a slovně popsány druhy odpadů, které do nádoby patří.

Ing. Josef Černý, OŽP MMB

 

 

 

Copyright © Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Všechna práva vyhrazena.

Publikační systém WebGet© IT STUDIO s.r.o., 2002-2018