ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno | e-mail: sekr@reckovice.brno.cz | Úřední hodiny: Po, St 8:00-17:00 | datová schránka: py6bvvq

Telefon: 541 421 711

Úvod | Napište nám | Mapa serveru | Tisk článku
PinCity

ANKETA

Co očekáváte od nové internetové prezentace?

Ukázat výsledky

Činnosti vykonávané ddělením životního prostředí

l) Zeleň a hřiště
- zajišťuje správu ploch veřejné zeleně, biocentra a volných neudržovaných ploch kromě uličních stromořadí a silniční zeleně, zabezpečuje kácení dřevin na těchto plochách,
- dohlíží na provádění údržby ploch zeleně ostatních správců a vlastníků,
- vede a aktualizuje evidenci ploch veřejné zeleně,
- vydává vyjádření ke zvláštnímu užívání zeleně a projektové dokumentaci staveb v případě, že má být dotčena veřejná zeleň,
- zajišťuje kontrolu, údržbu a čistotu dětských hřišť na veřejném prostranství,
- připravuje vyjádření k právním předpisům obce v oblasti tvorby a ochrany zeleně,
- v přenesené působnosti vykonává činnosti na základě platných právních předpisů v oblasti ochrany přírody a krajiny, statutem svěřené městské části (ochrana dřevin, evidence pěšin). Formulář žádosti o povolení ke kácení dřevin je ke stažení zde.

2) Odpady a autovraky
- navrhuje umístění nádob na tříděný odpad,
- zajišťuje likvidaci nelegálních skládek odpadu,
- s příslušnými orgány spolupracuje při odstraňování automobilových vraků,
- připravuje vyjádření k právním předpisům obce v oblasti odpadů,
- v přenesené působnosti vykonává činnosti na základě platných právních předpisů v oblasti odpadů, statutem svěřené městské části.

3) Ovzduší a hlučnost
- v případě potřeby zajišťuje měření koncentrace znečisťujících látek a hlučnosti a eviduje jeho výsledky,
- připravuje vyjádření k právním předpisům obce v oblasti ovzduší, navrhuje podmínky pro spalování rostlinných materiálů,
- v přenesené působnosti vykonává činnosti na základě platných právních předpisů v oblasti ochrany ovzduší, statutem svěřené městské části.

4) Zvířata a veterinární péče
- připravuje vyjádření k právním předpisům obce v oblasti pohybu psů na veřejném prostranství a navrhuje místa pro volný pohyb psů a místa, kam je přístup se psy zakázán,
- zajišťuje vyhlášení veterinárních předpisů vyvěšením na úřední desce,
- v přenesené působnosti vykonává činnosti na základě platných právních předpisů v oblasti ochrany zvířat proti týrání, statutem svěřené městské části,
- v přenesené působnosti vykonává činnosti na základě platných právních předpisů v oblasti veterinární péče, statutem svěřené městské části.

5) Zemědělství a rostlinolékařská péče
- v přenesené působnosti vykonává činnosti na základě platných právních předpisů v oblasti rostlinolékařské péče, statutem svěřené městské části (ochrana včel, omezování šíření plevelů),
- vede evidenci zemědělských podnikatelů (formulář žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele pro fyzickou osobu a pro právnickou osobu, ohlášení změn, žádost o vyřazení z evidence).

6) Čištění, zimní údržba a opravy komunikací
- zabezpečuje zimní údržbu místních komunikací, kromě zimní údržby vozovek základního komunikačního systému a kromě komunikací, kde je zimní údržba povinností jiného vlastníka či správce,
- zabezpečuje čištění všech místních komunikací kromě těch, kde je čištění povinností jiného vlastníka či správce nemovitostí,
- připravuje plán oprav místních komunikací a zajišťuje jejich realizaci,
- podílí se na koordinaci oprav komunikací místního významu s opravami a výstavbou technických sítí,
- připravuje vyjádření k právním předpisům obce v oblasti čistoty a zimní údržby komunikací a výkopových prací.

7) Zábory veřejného prostranství a stánkový prodej
- připravuje vyjádření k právním předpisům obce v oblasti záborů veřejného prostranství a místních poplatků za užívání veřejného prostranství,
- připravuje vyjádření k právním předpisům obce v oblasti tržního řádu, navrhuje tržní místa, předsunutá tržní místa a restaurační zahrádky,
- v přenesené působnosti vykonává činnosti na základě platných právních předpisů v oblasti místních poplatků za zvláštní užívání veřejného prostranství kromě ploch, jejichž zábor si žádá rozhodnutí stavebního nebo silničního správního úřadu.

8) Ostatní péče o životní prostředí, vzhled obce a veřejný pořádek a další činnosti
- připravuje podklady k projednání studií o vlivu na životní prostředí, havarijních plánů a dalších podobných dokumentů v případech, že je požadováno vyjádření městské části,
- připravuje podklady pro Komisi životního prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku a vyhotovuje zápis z jejích schůzí,
- připravuje vyjádření k právním předpisům obce v oblasti čistoty a veřejného pořádku,
- provádí noční kontroly funkčnosti veřejného osvětlení, informuje správce veřejného osvětlení o případných závadách,
- v souladu s platnými právními předpisy dbá o vzhled a čistotu obce i v případě pozemků, jejichž správu nezajišťuje.


 

 

Copyright © Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Všechna práva vyhrazena.

Publikační systém WebGet© IT STUDIO s.r.o., 2002-2024