ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno | e-mail: sekr@reckovice.brno.cz | Úřední hodiny: Po, St 8:00-17:00 | datová schránka: py6bvvq

Telefon: 541 421 711

Úvod | Napište nám | Mapa serveru | Tisk článku
PinCity

ANKETA

Co očekáváte od nové internetové prezentace?

Ukázat výsledky

Útvar interního auditu a kontroly, krizové řízení


Interní auditor: Ing. Miroslav Maduda

Telefonní spojení: 541 421 718       e-mail: maduda@reckovice.brno.cz

 

 

Popis činnosti útvaru

kontroluje ve stanoveném rozsahu právnické osoby založené nebo zřízené městem - městskou částí vč. jejich finančního hospodaření

              vykonává veřejnosprávní kontrolu podle zvláštních předpisů včetně vyhotovení příslušných podkladů

              provádí přezkoumávání, ověřování a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému MČ pomocí finančních auditů, auditů systémů a auditů výkonů

              předkládá starostovi MČ doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků

              zpracovává plány interního auditu

              v termínu do 15. ledna kalendářního roku zabezpečuje vypracování a předložení odboru interního auditu a kontroly MMB zprávy o výsledcích finančních kontrol za uplynulý kalendářní rok v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem

              zajišťuje konzultační činnost ve svěřené oblasti v rámci MČ

              rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona v oblasti své působnosti, vede veškerou související agendu a dokumentaci

 

 Seznam právních předpisů

Zákon č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.
Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.
Zákon č. 123/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Současně je zaměstnancem útvaru interního auditu a kontroly vykonávaná činnost v oblasti integrovaného záchranného systému, v oblasti krizového řízení, civilní ochrany, hospodářských opatření pro krizové stavy a v oblasti obrany státu.

 Popis činností v oblasti krizového řízení a v oblasti integrovaného záchranného systému:

·         zajišťuje přípravu městské části na mimořádné události a řešení krizových situací,

·         podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s Integrovaným záchranným systémem,

·         zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím,

·         seznamuje právnické a fyzické osoby a organizační složky na svém území s charakterem možného ohrožení a s připravenými  záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva,

·         zpracovává Plán řešení mimořádných událostí,

·         poskytuje městu podklady pro zpracování Havarijního plánu města Brna a krizového plánu,

·         podílí se na zajištění veřejného pořádku na svém území,

·         shromažďuje údaje o počtu a totožnosti osob, které v době krizového stavu přechodně změnily pobyt a nachází se na správním území městské části a předává tyto údaje městu,

·         podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel,

·         je povinna zajistit provedení krizových opatření ve svých podmínkách při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí,

·         v oblasti obrany státu plní úkoly podle pokynů Magistrátu města Brna nebo krajského úřadu (příp.ministerstev a jejich správních orgánů).

Požární prevence

·  zajišťuje funkčnost, pravidelné kontroly a revize pracoviště, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních  zařízení v rámci  ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora podle ustanovení zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 246/2001 Sb,. o požární prevenci

·  zajišťuje pravidelné školení a odbornou přípravu členů preventivních požárních hlídek

 

 

Seznam právních předpisů    

                                                                                                                                                                        Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)
.
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých zákonů.
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů   

Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů  

Zákon č. 47/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

                              

  

ODKAZY

 

  Portál krizového řízení JMK: www.krizport.firebrno.cz

 

Ministerstvo vnitra České republiky:   www.mvcr.cz

-   Zpráva o stavu zajištění bezpečnosti ČR v oblasti ochrany před mimořádnými událostmi,

-   Koncepce ochrany obyvatelstva, 

         - Varování obyvatelstva  http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/hasici/ochrobyv/index.html

            - Příručka pro případ ohrožení (příručka pro obyvatele)

                www.mvcr.cz/clanek/pro-pripad-ohrozeni-prirucka-pro-obyvatele.aspx

            - Seznam prodejen ochranných prostředků    http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/rady/prodejny_hasici.html

 

Portál Krizového řízení České republiky: www.emergency.cz 

                - Odborná problematika související s přípravou havarijních a krizových plánů, analýzou rizik, podporou          rozhodování v krizových situacích a obecně s postupy, technologiemi a prostředky v této oblasti

             - Nosná legislativa krizového managementu www.emergency.cz/cz/04.asp

             - Instituce České republiky  www.emergency.cz/cz/02.asp

 

Hasičský záchranný sbor ČR:  www.hzscr.cz

            -  Koncepce požární prevence v České republice 

               www.hzscr.cz/clanek/koncepce-pozarni-prevence-v-ceske-republice.aspx

            -  Příručky a metodické pomůcky, Návody pro krizové situace, Pomoc obyvatelstvu, obcím a školám   

               www.hzscr.cz/clanek/prirucky-a-metodicke-pomucky.aspx

            - Rady a doporučení, varování obyvatelstva, evakuace, prostředky individuální ochrany, nouzové přežití, ukrytí

               www.hzscr.cz/ochrana-obyvatelstva.aspx

            -  Jak se chovat během bouřky a jak ochránit obydlí před úderem blesku, co dělat při silném větru, jak chránit dýchací cesty v případě požáru nebo hustého kouře, desatero prožití bezpečného léta www.hzscr.cz/rady- obyvatelstvu.aspx

 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje: www.firebrno.cz

-  Informační projekt s názvem "Vaše cesty k bezpečí" ve spolupráci HZS JmK, Policie ČR - Městského ředitelství Brno  a Diecézní charity Brno - ochrana   obyvatelstva, požární prevence a bezpečnost občana - více na www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci

 

Policie České republiky České republiky - Městské ředitelství Brno:  www.policiebrno.cz

 

Městská policie Brno: www.mpbrno.cz

 

Zdravotní záchranná služba Jihomoravského kraje:   www.zzsjmk.cz/aktuality

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje:  www.kr-jihomoravsky.cz

 

   Statutární město Brno: www.brno.cz (Geografické údaje a obyvatelstvo/ Bezpečnost obyvatel)

 

 

Povodí Moravy, s. p.:  www.pmo.cz 

 

Aktuální předpověď počasí:  www.chmu.cz/meteo/om/predpoved.html 

Aktuální stav ovzduší: www.chmi.cz/uoco/oco_main.html

 

Aktuální dopravní informace, omezení dopravy: www.rsd.cz 

 

 Státní ústav radiační ochrany - ochrana obyvatelstva před ionizujícím zářením: www.suro.cz/cz/index.html

 

Ministerstvo životního prostředí ČR - vodohospodářský informační portál VODA  http://voda.gov.cz/portal//

Vodní Záchranná služba ČČK Brno-středwww.vzsbrno.cz    - na stránkách mimo jiné uvedeny Zásady pohybu po zamrzlé vodní ploše, příručky první pomoci apod.

Aktuální informace z domova i ze světa: www.pravednes.cz

Dopravní nehody, požáry, záplavy, vichřice, ekologie aj. v ČR i zahraničí: www.katastrofy.com

Vyhledávání ze Sbírky zákonů na Portálu veřejné správy: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/699/place

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÍSŇOVÁ  VOLÁNÍ  - potřebujete nahlásit mimořádnou událost?

Volání bez předvoleb z pevných i mobilních linek bez finanční úhrady

Linky tísňového volání: 

112   - Jednotné evropské číslo tísňového volání

150   - Hasičský záchranný sbor České republiky

155   - Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

158   - Policie České republiky

156   - městská policie

Jak by mělo vypadat ohlášení mimořádné události:

- co se stalo (popis události, její charakter, počet postižených osob),

- kde se událost stala (přesná identifikace místa při volání),

- kdy se událost stala (jsi-li bezprostředním účastníkem, není nutné),

- kdo podává zprávu a telefonní číslo, ze kterého voláte.

Nikdy nezavěšuj jako první, vyčkej na případné upřesňující dotazy operátora tísňové linky a vždy vyčkej na zpětné ověření, že se nejedná o "planý poplach".

 

 

 

Copyright © Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Všechna práva vyhrazena.

Publikační systém WebGet© IT STUDIO s.r.o., 2002-2024