ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno | e-mail: sekr@reckovice.brno.cz | Úřední hodiny: Po, St 8:00-17:00 | datová schránka: py6bvvq

Telefon: 541 421 711

Úvod | Napište nám | Mapa serveru | Tisk článku
PinCity

ANKETA

Co očekáváte od nové internetové prezentace?

Ukázat výsledky

VOLNÁ MÍSTA A VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
 
Máte-li trvalý zájem o práci na jakémkoliv obecním úřadu, budete k účasti ve výběrovém řízení vždy potřebovat doklady stanovené zákonem (ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z evidence Rejstříku trestů, lustrační osvědčení pro vedoucí funkce). Konkrétní doklady, které je potřeba doložit jsou uvedeny v každém oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Doporučujeme některé doklady získat předem a mít je pro případnou účast ve výběrovém řízení již připravené. V případě neúspěchu ve výběrovém řízení zasíláme osobní doklady zpět na adresu uvedenou uchazečem v přihlášce.
POZOR: platnost výpisu z evidence Rejstříku trestů je však pouze 3 měsíce.
 
AKTUÁLNÍ VOLNÁ MÍSTA (VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ):
Označení
Funkční místo
Od
Do
Stav
04/2023 Referent SÚ - speciální stavební úřad a silniční správní úřad 12. 5. 2023 31. 5. 2023 přihlašování
05/2023 Vedoucí Odboru správy majetku 26. 5. 2023 14. 6. 2023 přihlašování
06/2023 Sociální pracovník – SPOD, kuratela pro děti a mládež 31. 5. 2023 16. 6. 2023  přihlašování
 
Výběrové řízení č. 06/2023
Sociální pracovník – SPOD, kuratela pro děti a mládež
 
Zveřejněno na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 31. 5. 2023.
Druh práce:
Zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, provádí a koordinuje opatření směřující k odstranění nebo zmírnění nepříznivých vlivů působících na vývoj dítěte, zpracovává stanoviska a návrhy řešení situace dítěte v konfliktu se zákonem (sociální kuratela pro děti a mládež), vykonává veřejné poručenství a opatrovnictví dětí, poskytuje odborné sociální poradenství, provádí sociální práci s rodinami, jednotlivci nebo skupinami v krizových situacích, poskytuje krizovou intervenci, krizovou pomoc a sociální rehabilitaci, provádí depistážní činnost zaměřenou na cílené vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin osob ohrožených sociálním vyloučením včetně zprostředkování sociálních služeb a předcházení výskytu negativních sociálních jevů u těchto osob, účastní se trestních a přestupkových řízení vedených proti mladistvým, spolupracuje se státními i nestátními institucemi.

Platová třída: 11.
Platový tarif: od 25 280 Kč do 37 170 Kč dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících
Úvazek: 1,0 (40 hod./týden)
Doba trvání: neurčitá
Datum nástupu: ihned po skončení výběrového řízení, případně dle dohody
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku (další předpoklady uvedeny v oznámení)
   
Termín přihlášek: 16. 6. 2023
Stav: přihlašování –> doplnění dokladů –> výběr –> ukončeno
 
Výběrové řízení č. 05/2023
Vedoucí Odboru správy majetku
 
Zveřejněno na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 26. 5. 2023.
Druh práce:
Řídí Odbor správy majetku a zodpovídá za výkon činností daných tomuto odboru Organizačním řádem. Spravuje movitý a nemovitý majetek městské části a zajišťuje jeho údržbu. Zajišťuje realizaci investičních akcí městské části, připravuje podklady pro zadávání veřejných zakázek. Vede evidenci uzavřených smluv týkajících se majetku. Připravuje podklady pro jednání orgánů městské části a zabezpečuje plnění jimi přijatých usnesení.

Platová třída: 11.
Platový tarif: od 25 280 Kč do 37 170 Kč dle započitatelné praxe + příplatek za vedení + osobní příplatek po 3 měsících
Úvazek: 1,0 (40 hod./týden)
Doba trvání: neurčitá
Datum nástupu: leden 2024, případně dle dohody
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání (další předpoklady uvedeny v oznámení)
   
Termín přihlášek: 14. 6. 2023
Stav: přihlašování –> doplnění dokladů –> výběr –> ukončeno
       
Výběrové řízení č. 04/2023
Referent stavebního úřadu - speciální stavební úřad a silniční správní úřad
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK AŽ 80 000 Kč! (v závislosti na splnění podmínek)
 
Zveřejněno na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 12. 5. 2023.
Druh práce:
Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu I. stupně na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích (mimo základní komunikační systém) – dopravní stavby.
Vykonává působnost silničního správního úřadu I. stupně a státní dozor na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích (mimo základní komunikační systém) – povoluje zvláštní užívání komunikací, povoluje připojení komunikací a sjezdů na místní komunikace, připravuje podklady pro projednání sankcí na úseku silničního hospodářství, plní další úkoly plynoucí ze zákona o pozemních komunikacích (povoluje uzavírky, omezení přístupu, zařazuje komunikace), vydává vyjádření a stanoviska.

Platová třída: 10.
Platový tarif: od 23 390 Kč do 34 370 Kč dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících
Úvazek: 1,0 (40 hod./týden)
Náborový příspěvek:
80 000 Kč (v závislosti na splnění podmínek)
Náborový příspěvek ve výši 80 000 Kč bude poskytnut zaměstnanci, který prokázal zvláštní odbornou způsobilost nebo mu byla uznána rovnocennost vzdělání pro správní činnost při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství, v případě nesplnění této podmínky bude poskytnut náborový příspěvek ve výši 50 000 Kč,
náborový příspěvek bude vyplácen za podmínky setrvání v pracovním poměru 4 roky, ve dvou splátkách ve výši jedné poloviny náborového příspěvku, 1. splátka po 3 měsících, 2. splátka po 1 roce setrvání v pracovním poměru,
náborový příspěvek bude vyplacen zaměstnanci, který nově nastoupí do pracovního poměru, nebo zaměstnanci, který bude převeden na tuto pozici v rámci statutárního města Brna (z jiné MČ nebo Magistrátu města Brna).
Doba trvání: neurčitá
Datum nástupu: ihned po skončení výběrového řízení, případně dle dohody
Kvalifikační předpoklady: alespoň vyšší odborné vzdělání (další předpoklady uvedeny v oznámení)
   
Termín přihlášek: 31. 5. 2023
Stav: přihlašování –> doplnění dokladů –> výběr –> ukončeno
    
 
Pouze pro vedoucí funkce (netýká se osob narozených po 1. 12. 1971)
(lustrační osvědčení vydává Ministerstvo vnitra ve lhůtě do 60 dnů, osvědčení má trvalou platnost)
 
Podání přihlášky v listinné podobě
Přihlášku spolu s požadovanými přílohami je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel v uzavřené obálce nejpozději v termínu uvedeném v oznámení o vyhlášení výběrového řízení na podatelně úřadu. Termín a adresa pro doručení jsou uvedeny v každém oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Přihlášky doručené po stanoveném termínu nejsou do výběrového řízení zařazeny.
Ověřenou kopií se rozumí kopie ověřená podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Podání přihlášky v elektronické podobě
Datová schránka
Přihlášku do výběrového řízení lze zaslat prostřednictvím datové schránky fyzické osoby. Přihlášku spolu s požadovanými přílohami je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději v termínu uvedeném v oznámení o vyhlášení výběrového řízení ve své datové schránce. Přihlášky doručené po stanoveném termínu nejsou do výběrového řízení zařazeny. Zákonem požadované přílohy k přihlášce (originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů a ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání...) musí být autorizovaně konvertovány, nebo doloženy v listinné podobě.
Přihlášku je v tomto případě možné zaslat do datové schránky městské části IDDS py6bvvq
 
Elektronická pošta (e-mail)
Elektronickou poštou (e-mailem) lze podat přihlášku pouze v případě, je-li zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem fyzické osoby (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu). Přílohy musí být autorizovaně konvertovány, nebo doloženy v listinné podobě. 
Přihlášku je v tomto případě možné zaslat na adresu elektronické podatelny úřadu podatelna.reckovice@brno.cz.
 

Copyright © Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Všechna práva vyhrazena.

Publikační systém WebGet© IT STUDIO s.r.o., 2002-2023