ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno | e-mail: sekr@reckovice.brno.cz | Úřední hodiny: Po, St 8:00-17:00 | datová schránka: py6bvvq

Telefon: 541 421 711

Úvod | Napište nám | Mapa serveru | Tisk článku
PinCity

ANKETA

Co očekáváte od nové internetové prezentace?

Ukázat výsledky

           Obecné informace o výsledcích kontrol vykonaných v roce 2018               

statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

(zveřejnění informací o kontrolách dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole)

 

Útvar interního auditu

Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě byla provedena v roce 2018:

-  následná veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací

ZŠ Brno, Novoměstská 21; ZŠ Brno,  Horácké nám. 13, MŠ Brno, Škrétova 2; MŠ Brno, Novoměstská 1; MŠ Brno, Měřičkova 46; MŠ Brno, Kárníkova 4; MŠ Brno, Tumaňanova 59.

Předmětem uvedené kontroly bylo prověření účetní závěrky za r. 2017  se zaměřením na hospodaření  s veřejnými  prostředky, efektivnost a účelnost nakládání s těmito prostředky, účetní evidenci, inventarizaci majetku a vnitřní kontrolní systém.

Závěr kontrol:

U některých operací uvedené organizace neprováděly písemné záznamy o  řídící  kontrole u finančních operací v souladu se zákonem   č. 320/2001 Sb., o finanční  kontrole a vyhláškou MF č. 416/2004 Sb.  a neprováděly zápisy z provedené inventarizace v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Tato zjištění neměla vliv na správnost čerpání  finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

 

- následná veřejnosprávní kontrola u příjemců  veřejné finanční podpory

Tato  kontrola byla provedena u 34 příjemců veřejné finanční podpory za r. 2017 - se zaměřením na  pověření a vyhodnocení údajů o hospodaření s uvedenou neinvestiční dotací MČ, a to vzhledem  k věcné správnosti, plnění kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při čerpání předmětné dotace.

Závěr kontrol: nebyly shledány nedostatky

 V Brně dne 23.12. 2018

 Zpracoval:  Ing. Miroslav Maduda, interní auditor MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora

  

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Podle ust. § 22 odst. 4 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, byla provedena v roce 2015 kontrola subjektů:

 

- restaurace "Na Ranči", Klimešova  č. 126/49 Brno

- restaurace "U Pelikána", Klimešova č. 8/27 Brno

 

Při kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky.

protokoly o výsledku kontrol jsou uloženy  na odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

V Brně dne 22. 1. 2016

Božena Trnková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

 

Copyright © Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Všechna práva vyhrazena.

Publikační systém WebGet© IT STUDIO s.r.o., 2002-2024