ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno | e-mail: sekr@reckovice.brno.cz | Úřední hodiny: Po, St 8:00-17:00 | datová schránka: py6bvvq

Telefon: 541 421 711

Úvod | Napište nám | Mapa serveru | Tisk článku
PinCity

ANKETA

Co očekáváte od nové internetové prezentace?

Ukázat výsledky

 

Povinně zveřejňované informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky číslo 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy

 

1) Úplný název: Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

2) Důvod a způsob založení: zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění
Statut města Brna - městská část je zřízena jako jedna z 29 městských částí

3) Organizační struktura: viz. schéma organizační struktury úřadu

4) Kontaktní údaje a poštovní adresa: Palackého nám. 11, 621 00 Brno
Telefonní spojení : 541 421 711
Datová schránka: py6bvvq

Telefon

Fax: 541 226 124
Telefonní spojení na jednotlivé pracovníky

Úřední hodiny: pondělí 8:00 - 17:00hod.
středa 8:00 - 17:00hod.

Adresa internetové stránky: www.reckovice.brno.cz

Adresa e-podatelny: podatelna.reckovice@brno.cz

5) Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú. 19-0018425621/0100

6) IČ: 44992785

7) DIČ: CZ44992785

8) Dokumenty:

Rozpočet: viz. Rozpočet

9) Žádosti o informace: podatelna.reckovice@brno.cz

10) Příjem žádostí a dalších podání: sekretariát a podatelna ÚMČ

Formuláře: www.reckovice.brno.cz menu - Stáhněte si (formuláře, žádosti)

 

 

11) Nejdůležitější používané předpisy:

Bytový odbor, přehled platné legislativy

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady, schválená Zastupitelstvem města Brna dne 24. 1. 2006

 

Ekonomický odbor, přehled platné legislativy
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 526/1990 o cenách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
Výměr pro příslušný rok, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 
 
Odbor Sociálních věcí a zdravotnictví , přehled platné legislativy
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
z. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte
z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
z. č. 141/1961 Sb., trestní řád
z. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
z. č. 251/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění
z. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
z. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
 
Oddělení životního prostředí, přehled platné legislativy
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.
Zákon č. 185/2001 Sb, o odpadech, v platném znění.
Zákon č. 565/1990 Sb, o místních poplatcích, v platném znění.
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění.
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění.
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění.
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.
Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, v platném znění.
 
 
Odbor vnitřních věcí, přehled platné legislativy
Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění
Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Zákon č.97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, v platném znění
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých navazujících zákonů ,v platném znění
Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním (školský zákon), v platném znění
 
 
Stavební úřad, přehled platné legislativy
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění
zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění
zák. č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích v platném znění
zák. č. 254/2001 Sb., zákon o vodách v platném znění
zák. č. 251/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění
 
Interní audit, přehled platné legislativy
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 
Zákon číslo 159/2006 Sb., - o střetu zájmů : rozcestník aplikace střet zájmů
12) Úhrady za poskytování informací:
 
ceník za
kopírování formát A4 jednostranný
Kč 2,-
kopírování formát A4 oboustranný
Kč 3,-
kopírování formát A3 jednostranný
Kč 4,-
kopírování formát A3 oboustranný
Kč 7,-
vyhotovení technických nosičů dat
dle pořizovacích nákladů za tech. nosiče
odeslání informací žadateli
dle ceníku poštovních služeb
mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
259,- Kč/1 hodina práce, v případě nutnosti nařízení přesčasové práce se uvedená částka navyšuje o 25 %
13) Licenční smlouvy
 

14) Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím: Výroční zpráva o činnosti městské části

Popis úkonů orgánu veřejné moci:  ŽIVOTNÍ SITUACE

Copyright © Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Všechna práva vyhrazena.

Publikační systém WebGet© IT STUDIO s.r.o., 2002-2024