ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno | e-mail: sekr@reckovice.brno.cz | Úřední hodiny: Po, St 8:00-17:00 | datová schránka: py6bvvq

Telefon: 541 421 711

Úvod | Napište nám | Mapa serveru | Tisk článku
PinCity

ANKETA

Co očekáváte od nové internetové prezentace?

Ukázat výsledky

Mapa písemných pravidel a postupů  v dokumentu "STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY"
 
1. Místní a časová dostupnost
Kritérium
1a

Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu.

1b

Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo může být v budoucnu sociálně-právní ochrana poskytována nebo na něž se zaměřuje, zejména dětem (dále jen „cílová skupina“). Osobní výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn každý pracovní den; mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost.

 
2. Prostředí a podmínky
Kritérium
2a

Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami. Orgán sociálně-právní ochrany zajistí takové prostory pro výkon sociálně-právní ochrany, které představují odpovídající zázemí pro výkon sociálně-právní ochrany a jejichž kapacita odpovídá množství konzultací spojených s poskytováním sociálně-právní ochrany.

2b

Orgán sociálně-právní ochrany má vhodné materiální vybavení s ohledem na výkon sociálně-právní ochrany na pracovišti i mimo něj. K dispozici je zejména potřebný počet automobilů, mobilních telefonů, notebooků, fotoaparátů a dalších prostředků záznamové techniky pro práci v terénu.

2c

Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici vhodné materiální vybavení pro práci s osobami z cílové skupiny, jimž je poskytována sociálně-právní ochrana (dále jen „klient“), zejména s ohledem na potřeby dětí.

2d

Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici potřebné hygienické zázemí a osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance zařazené v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany.

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Kritérium
3a

Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany.

3b

Orgán sociálně-právní ochrany má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách poskytování sociálně-právní ochrany, a to ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto informace jsou veřejně dostupné.

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Kritérium
4a

Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany.

4b

Počet zaměstnanců je přiměřený správnímu obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Při výpočtu přiměřeného počtu zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany je zohledněno kritérium ovlivňující náročnost výkonu sociálně-právní ochrany ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Základním výchozím kritériem je nejméně 1 zaměstnanec na 800 dětí (osob do 18 let věku), které jsou hlášeny k trvalému pobytu ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany.Do počtu pracovníků se započítává vedoucí pracovník adekvátně svému zapojení do práce s klienty.

4c

Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci organizační struktury vnitřním předpisem písemně zpracována oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím vztahujícím se k výkonu sociálně-právní ochrany, uplatněním specializace zejména pro oblast náhradní rodinné péče, sociální kurately pro děti a mládež a ochrany týraných a zneužívaných dětí a důsledně dbá na to, aby konkrétní pracovní pozice byla vyhrazena výlučně výkonu sociálně-právní ochrany.

 
5. Přijímání a zaškolování
Kritérium
5a

Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách a disponuje zvláštní odbornou způsobilostí na úseku sociálně-právní ochrany.

5b

Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro přijímání nových zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany.

5c

Orgán sociálně-právní ochrany přihlásí nového zaměstnance zařazeného v orgánu sociálně-právní ochrany a vykonávajícího sociálně-právní ochranu v právními předpisy stanovených lhůtách ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti.

5d

Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro zaškolování nových zaměstnanců vykonávajících sociálně-právní ochranu.

5e

Orgán sociálně-právní ochrany určuje, zda umožní studentům a jiným fyzickým osobám stát se stážisty nebo dobrovolníky na svém pracovišti. Orgán sociálně-právní ochrany umožňuje studentům nebo jiným fyzickým osobám působit jako stážisté nebo dobrovolníci, a to na základě smlouvy a po náležitém proškolení.

 

6. Profesní rozvoj zaměstnanců

Kritérium
6a

Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany zařazený k výkonu sociálně-právní ochrany pravidelně hodnotí podřízené zaměstnance, kteří se podílejí na výkonu sociálně-právní ochrany. Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany je hodnocen svým přímým nadřízeným minimálně jednou ročně. Hodnocení je zaměřeno zejména na stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeb další odborné kvalifikace.

6b

Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracovány individuální plány dalšího vzdělávání jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany.

6c

Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje průběžné vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany v rozsahu minimálně 6 pracovních dnů za kalendářní rok, a to formou účasti zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany na vzdělávacích kurzech akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí. Vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany vychází z individuálních plánů dalšího vzdělávání a je zaměřeno na rozšíření odborné kvalifikace.

6d

Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje pro zaměstnance zařazené v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany, kteří vykonávají přímou práci s klienty, podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka.

7. Prevence
Kritérium
7a

Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním obvodu.

7b

Orgán sociálně-právní ochrany v rámci preventivních aktivit spolupracuje s dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci, zejména s orgány územní samosprávy, pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, zástupci škol a školských zařízení, Policií České republiky, Probační a mediační službou, soudem, státním zastupitelstvím, poskytovateli zdravotních služeb, případně dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci zúčastněnými na péči o ohrožené děti podle místních potřeb a podmínek. Všechny uvedené subjekty mohou jako formu spolupráce v rámci výše uvedeného zvolit tým pro děti a mládež.

8. Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

Kritérium
8a

Orgán sociálně-právní ochrany jednotně postupuje při přijetí oznámení případu a jeho evidenci.

8b

Každý případ orgánu sociálně-právní ochrany je posouzen s ohledem na jeho naléhavost.

8c

Každý případ je přidělen konkrétnímu koordinátorovi případu. Koordinátor řídí průběh výkonu sociálně-právní ochrany u daného případu.

8d

Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany pracuje maximálně s 80 rodinami, v případě kurátora pro děti a mládež se 40 rodinami. V případě práce s osobami pečujícími a osobami v evidenci pracuje maximálně se 40 rodinami.

 
 
Kritérium
9a

Při jednání s klientem dodržuje orgán sociálně-právní ochrany základní principy výkonu sociálně-právní ochrany zejména respektuje individuální přístup ke všem klientům, vychází z individuálních potřeb každého klienta, podporuje samostatnost klientů, uplatňuje individuální přístup k potřebám každého klienta, motivuje k péči o děti, posiluje sociální začleňování klientů, důsledně dodržuje lidská práva a základních svobody, podporuje kontakt s přirozeným sociálním prostředím, informuje klienta o postupech používaných při výkonu sociálně-právní ochrany.

9b

Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje služby potřebné pro jednání s osobami se specifickými potřebami, nebo má dojednanou spolupráci s fyzickými osobami a právnickými osobami, které tyto služby zajistí externě.

9c

Orgán sociálně-právní ochrany provádí u všech případů, zejména v okamžiku zavedení dítěte do evidence dětí uvedených v § 54 zákona, základní vyhodnocování potřeb dítěte a situace rodiny (dále jen „vyhodnocování“), zaměřené na skutečnost, zda se jedná o dítě uvedené v § 6 a § 54 písm. a) zákona, o dítě uvedené v § 54 písm. b) zákona, nebo o dítě zařazené do evidence dětí z jiného důvodu. Jestliže ze závěru vyhodnocování vyplývá, že se jedná o dítě uvedené v § 6 zákona, provádí orgán sociálně-právní ochrany podrobné vyhodnocování.

9d

Orgán sociálně-právní ochrany zpracovává v případě, kdy provedl podrobné vyhodnocování se závěrem, že se jedná o dítě uvedené v § 6 zákona, individuální plán ochrany dítěte, podle potřeby jej přehodnocuje a následně jej uzavírá.

 
10. Kontrola případu
Kritérium
10a

Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje pravidelnou kontrolu případů.

11. Rizikové a nouzové situace

Kritérium
11a

Zaměstnanci zařazení v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany jsou připraveni na výskyt rizikových a nouzových situací a jsou prokazatelně seznámeni se situacemi, které mohou nastat v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany včetně postupů při jejich řešení.

12. Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Kritérium
12a

Orgán sociálně-právní ochrany uplatňuje systém zpracování, vedení, evidence a archivace dokumentace, včetně vedení elektronické dokumentace v informačním systému sociálně-právní ochrany dětí o klientech a dalších osobách.

12b

Záznamy orgánu sociálně-právní ochrany jsou vedeny takovým způsobem, aby byly srozumitelné pro klienta.

13. Vyřizování a podávání stížností

Kritérium
13a

Orgán sociálně-právní ochrany má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty.

13b

Orgán sociálně-právní ochrany informuje klienty a další osoby o možnosti podat stížnost, a to způsobem srozumitelným klientům a dalším osobám.

14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další fyzické osoby a právnické osoby

Kritérium
14a

Orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby fyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte.

14b

Orgán sociálně-právní ochrany se intenzivně věnuje oblasti přípravy na samostatný život u dětí starších 16 let, které se nacházejí v ústavní výchově, v náhradní rodinné péči nebo v péči kurátorů.

//Tabulka

 
 
 
STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY
 

Úřad městské části města Brna, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora jako orgán sociálně právní ochrany dětí vydává v souladu s ustanovením § 9a odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, předpis k naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí.

 
POJMY:
SPOD  –  sociálně-právní ochrana dětí

OSPOD – orgán sociálně-právní ochrany dětí Úřadu městské části města Brna, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

MČ – městská část města Brna
MMB – magistrát města Brna
MHD – městská hromadná doprava
ZDVOP – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci
PO – požární ochrana
IPOD – individuální plán ochrany dítěte
 

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží k širšímu sociálnímu prostředí dítěte.

Opatření OSPOD musí být zvolena tak, aby na sebe navazovala a vzájemně se ovlivňovala. Při výkonu a realizaci opatření mají přednost ta, která zabezpečí řádnou výchovu a příznivý vývoj dítěte v jeho rodinném prostředí, není-li to možné, v náhradním rodinném prostředí.

OSPOD přitom postupuje s využitím metod sociální práce a postupů odpovídajících současným vědeckým poznatkům.


OSPOD vykonává činnosti svěřené Vyhláškou statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění:

- poskytuje sociální poradenství,

- vykonává   SPOD s výjimkou činností vykonávaných městem a vede evidenci těchto dětí,

- rozhoduje v 1. stupni správního řízení o výchovných opatřeních a sleduje, zda jsou dodržována opatření, o nichž rozhodl, a ruší je,

- podává návrhy na opatření na ochranu dětí,

- rozhoduje v 1. stupni správního řízení o uložení povinnosti rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte využít odbornou poradenskou pomoc, a ruší ji,

- vydává písemný souhlas s pobytem dítěte, u něhož byla nařízena ústavní nebo ochranná výchova, mimo ústavní zařízení,

- podává vyjádření pro potřeby určení zařízení pro výkon ústavní výchovy, do kterého má být dítě umístěno, jestliže soud rozhoduje o nařízení ústavní výchovy dítěte nebo o přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní výchovy,

- vykonává funkci opatrovníka a poručníka dětí s výjimkou agendy náhradní rodinné péče; může být ustanoven opatrovníkem i v případě zastupování dítěte ve vztahu k cizině,

- vykonává poručenství jako veřejný poručník do doby, kdy soud jmenuje dítěti poručníka nebo dokud se poručník neujme funkce,

- zajišťuje neodkladnou péči dětem, které se ocitly bez přiměřené péče nebo je-li jejich život, normální vývoj nebo jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo narušen a navrhuje soudu vydání předběžného opatření,

- podává jménem dítěte soudu návrh na vydání předběžného opatření na uložení opatření k ochraně dítěte před domácím násilím, jestliže je dítě vystaveno tělesnému nebo duševnímu násilí ze strany rodiče nebo jiné osoby, která žije s dítětem ve společné domácnosti,

-poskytuje ve spolupráci s městem pomoc dětem vyžadujícím zvýšenou pozornost při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů, s cílem umožnit jim začlenění do společnosti, včetně začlenění pracovního,

- účastní se trestního přestupkového řízení vedeného proti mladistvému,

- zabezpečuje výkon sociální kurately pro děti a mládež,
- provádí sociální depistáž,

- sleduje dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

- zprostředkovává sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

- zabezpečuje poskytování pečovatelské služby rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

 

     Při výkonu těchto činností se OSPOD řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákonem č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, zákonem č. 251/2016 Sb., o přestupcích, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

  
 
STANDARD 1
 Místní a časová dostupnost
 
 1a
OSPOD zajišťuje účinné poskytování SPOD v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu.
 
Správním obvodem pro výkon SPOD jsou:
území MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
území MČ Brno-Ořešín (viz příloha č. 2 Statutu),
území MČ Brno-Ivanovice (viz příloha č. 2 Statutu).
 

OSPOD je vykonávána pro všechny děti správního obvodu ve stejném rozsahu. Všechna místa správního obvodu jsou dostupná pomocí prostředků městské hromadné dopravy. Pracoviště OSPOD je umístěno v budově radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na adrese Palackého náměstí č. 78/11 Brno. Budova je dostupná ze všech míst správního obvodu pomocí městské hromadné dopravy.

Občané MČ Brno-Ořešín a MČ Brno-Ivanovice jsou o pracovišti OSPOD informování v budovách radnic obou MČ a na jejich webových stránkách.

 

Budova radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora má bezbariérový přístup, pracoviště SPOD je umístěno v přízemí. Vlevo od vchodu do přízemí budovy je umístěna nástěnka s přehledným uvedením jednotlivých kanceláří a další místnosti pro výkon SPOD, včetně označení pracovníků a rozdělení jejich agendy.

 
Pracovníci OSPOD:

Kurátor pro děti a mládež a pro OSPOD MČ Brno Ivanovice – 1 pracovník

Pracovníci pro ostatní činnost OSPOD – 2 pracovníci: činnost je rozdělena podle počátečního písmene příjmení dítěte: A – L, M – Ž.

 

Při nepřítomnosti příslušného pracovníka jej zastupuje v plném rozsahu další pracovník OSPOD. Jedná-li se o zástupce z jiné kanceláře, je konkrétně označen jménem a číslem místnosti na dveřích u chybějícího pracovníka.

 

OSPOD zaručuje po celou pracovní dobu zastupitelnost pracovníků v plném rozsahu a výkon OSPOD bez časové prodlevy. Pracovníci OSPOD využívají pro práci v terénu zejména prostředky MHD, popř. služební vozidlo.

 
1b
Doba výkonu SPOD je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo může být v budoucnu SPOD poskytována nebo na něž se zaměřuje, zejména děti (dále jen „cílová skupina“). Osobní výkon SPOD je zajištěn každý pracovní den; mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost.
 
   

Výkon SPOD je časově přizpůsoben potřebám cílové skupiny. Rozhovory s dětmi, které se uskutečňují v době vyučování na základní nebo střední škole, jsou vykonávány zejména v rámci přestávek mezi vyučováním. Schůzky na pracovišti SPOD nebo v jiných zařízeních jsou plánovány zejména na dobu mimo vyučování. Dobu schůzek s rodiči a jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, stanovuje pracovník OSPOD podle jejich možností.

 
 

Pracovní doba pro pracoviště SPOD je stanovena stejným způsobem jako pro ostatní pracoviště Úřadu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a řídí se následujícími předpisy:

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

- Pracovní řád ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
- Organizační řád ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
- Organizační struktura ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,

- Směrnice tajemnice ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ze dne 1. 4. 2014.

 

Úřední hodiny jsou stanoveny ve dnech pondělí a středa v rozsahu 8.00 až 17.00 hodin. V této době může občan navštívit pracoviště SPOD bez předchozí domluvy. Na jednání mimo úřední hodiny je vhodné se předem s pracovníkem SPOD domluvit, aby byla zajištěna jeho účast na pracovišti.  

Pokud pracovník SPOD není přítomen na pracovišti SPOD, vykonává práci v terénu (např. šetření v místě bydliště dítěte, jednání ve škole nebo školském zařízení, výkon funkce kolizního opatrovníka u soudního jednání, zastupování dítěte u výslechu na PČR, jednání v ZDVOP, ústavním zařízení, neziskové organizaci zajišťující sociální služby, rodinné poradně a jiném odborném poradenském zařízení).

Pracovník OSPOD může při výkonu SPOD využívat rozsah pracovní doby, který je stanoven v pracovním dni od 7.00 do 18.00 hodin, přičemž musí být dodržen rozsah týdenní pracovní doby.

Pokud to vyžaduje projednávaná věc, může pracovník OSPOD vykonávat nutnou činnost mimo pracoviště SPOD i mimo stanovenou pracovní dobu včetně doby pracovního klidu, a to se souhlasem zaměstnavatele.  Jedná se např. o prošetření podmínek při styku dítěte s jedním z rodičů o víkendu, šetření mimo pracovní dobu rodiče apod.

 

Mimo rozsah pracovní doby je zajištěna pohotovostní služba. V rámci statutárního města Brna koordinuje, plánuje a vede pohotovostní službu pracoviště Magistrát u města Brna. Pohotovost vykonávají pracoviště SPOD městských částí. (čl. 55 odst. 1 písm. f) a čl. 56 odst. 2 písm. b) Statutu města Brna). 

Sociální pracovníci SPOD městských částí města Brna se střídají po týdnu v zajišťování pohotovostí pro území celého města Brna (dohoda z porady pracovníků OPD ÚMČ a MMB dne 3. 10. 1995).

Seznam pohotovostních služeb je sestavován za každé pololetí. MMB zajišťuje distribuci seznamu na všechna pracoviště SPOD v Brně, na Městský soud v Brně a Policii ČR, rovněž zajišťuje distribuci seznamu pohotovostí opatrovnických soudců městského soudu v Brně na jednotlivá pracoviště SPOD.   MMB rovněž zajišťuje provoz pohotovostního mobilního telefonu.

Jednotliví pracovníci OSPOD si předávají pohotovostní službu společně s mobilním telefonem na předem dohodnutém místě vždy v pondělí ráno.

Doba pohotovostní služby bezprostředně navazuje na stanovenou pracovní dobu.

V rámci pohotovostní služby je zajištěn výkon SPOD v omezeném rozsahu, pokud řešení situace nesnese odkladu:

 -   neodkladná péče dětem, které se ocitly bez přiměřené péče anebo je jejich život, normální vývoj nebo jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo narušen, včetně návrhu soudu na vydání předběžného opatření,

 - účast u neodkladného úkonu podle trestního řádu.

Následující pracovní den předá pracovník, který vykonával pohotovostní službu, informaci o úkonech v konkrétních věcech telefonicky a následně v písemné podobě (popř. elektronicky) příslušnému pracovišti SPOD, a to bezodkladně.

Informace o pohotovosti (jednotlivých pracovnících, časovém rozvrhu) dodává zaměstnancům ÚMČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora MMB pravidelně mailem. Pro zpřístupnění tabulky je nutno si zavolat na MMB o heslo pro přihlášení. Všichni zaměstnanci OSPOD ÚMČ Brno a Mokrá Hora s aktuálními informacemi pracují.

 

STANDARD 2
Prostředí a podmínky 
2a

Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami. Orgán sociálně-právní ochrany zajistí takové prostory pro výkon sociálně-právní ochrany, které představují odpovídající zázemí pro výkon sociálně-právní ocgrany a jejichž kapacita odpovídá množství konzultací spojených s poskytováním sociálně-právní ochrany.

 
Pracoviště SPOD se nachází ve třech místnostech s bezbariérovým přístupem v přízemí budovy. Ve dvou místnostech jsou dva pracovníci, vedoucí odboru má samostatnou kancelář. Místnosti jsou přehledně označeny a klient je najde podle popisu na přehledné orientační tabuli za vchodovými dveřmi. Pokud není možné ihned zajistit konzultaci v těchto místnostech v soukromí a konzultace nesnese odkladu, lze využít samostatné místnosti (Family point), která je určena a vybavena pro konzultace s dětmi i rodiči a jinými osobami odpovědnými za východu dětí. Při pořádání případových konferencí a jiných konzultací s více osobami, lze využít jednací místnost rady MČ. Pracovník SPOD, který sdílí kancelář s kolegou sociálního odboru, využívá při jednání s dětmi a rodiči samostatně Family point, aby bylo zajištěno soukromí v jednání (místnost je k jednání uzpůsobena a práce je možná díky přenosu notebooku). Při konzultaci pracovníka SPOD s rodiči mohou přítomné děti využít buď herní koutek v samostatné místnosti Family pointu anebo herní koutek přímo v místnosti SPOD.

Všechny popsané místnosti se nacházejí v přízemí budovy a sousedí s pracovištěm SPOD.

Uspořádání a vnitřní vybavení jednacích prostor je zajištěno tak, aby bylo bezpečné pro všechny osoby, do jednacích prostor lze vjet s dětským kočárkem popř. invalidním vozíkem. 

 
2b

Orgán sociálně-právní ochrany má vhodné materiální vybavení s ohledem na výkon sociálně-právní ochrany na pracovišti i mimo něj. K dispozici je zejména potřebný počet automobilů, mobilních telefonů, notebooků, fotoaparátů a dalších prostředků záznamové techniky pro práci v terénu.

 
Každý z pracovníků SPOD má k dispozici vlastní počítač – pevnou jednotku na svém pracovním místě, pracovník, který sdílí společnou kancelář s kolegou ze sociálního odboru, má svůj notebook. V každé kanceláři je tiskárna a pracovníci nemusí odcházet mimo a nenechávají děti v kanceláři samotné. Pro práci v terénu a v budově úřadu mimo svoje pracoviště je k dispozici jeden notebook. Každý z pracovníků SPOD má k dispozici jeden telefonní přístroj tzn. pevnou linku na svém pracovním místě, mimo to má každý pracovník SPOD mobilní telefon s funkcí fotoaparátu a nahrávacího zařízení.

    Pro výkon pohotovosti je v rámci města Brna pracovníkům k dispozici jeden mobilní telefon. Tento telefon se předává vždy v pondělí v ranních hodinách při změně pracovníka vykonávajícího pohotovost. Pracovník vykonávající pohotovost má v rámci města Brna zajištěno pracoviště s potřebným materiálovým vybavením a technikou, v budově Krizového centra pro děti a dospívající na Hapalově ulici č. 4 v Brně. 

Pro výkon pohotovosti má pracovník SPOD možnost využít k nutné přepravě TAXI službu.

 
 
2c

Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici vhodné materiální vybavení pro práci s osobami z cílové skupiny, jimž je poskytována sociálně-právní ochrana (dále jen „klient“), zejména s ohledem na potřeby dětí.

 
V každé jednací místnosti má pracovník SPOD k dispozici papíry, tužky a pastelky pro práci s dětmi, rozmanité hračky.

Funkčnost a bezpečnost hraček a kreslících potřeb denně kontrolují pracovníci, kteří v dané místnosti pracují. Vybavení místnosti Family pointu denně kontroluje vedoucí pracovník odboru sociálních věcí a zdravotnictví, mimo to kontrolu provádí i pracovník, který tuto místnost pro svoji práci využívá. Plastové hračky omývají zaměstnanci každý týden, plyšové perou 2x měsíčně. Za údržbu zodpovídají oba pracovníci kanceláře. Kanceláře i Family point jsou pro děti bezpečné, nejsou tu umístěny žádné nebezpečné předměty.

 
2d

Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici potřebné hygienické zázemí a osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance zařazené v orgánech sociálně-právní ochrany  pro výkon sociálně-právní ochrany.

 
Na pracovišti v budově radnice je pro pracovníky SPOD zajištěno dostatečné hygienické zázemí:

Toalety s přístupem pouze pro zaměstnance, sprchový kout. Pro přípravu jídla mají zaměstnanci k dispozici uzamykatelnou kuchyňku s lednicí, mikrovlnnou troubou a myčkou nádobí.

Pro rodiny s dětmi je k dispozici místnost Family pointu s přebalovacím pultem a základním hygienickým vybavením: vlhčenými ubrousky, nočníkem, dezinfekcí. Je zde prostor pro kojící matky. V místnosti je viditelně umístěn kontakt na pracovníky SPOD, kteří v případě potřeby zajistí ohřátí jídla pro kojence a batolata. Pro rodiče a ostatní osoby jsou k dispozici toalety s bezbariérovým přístupem, pracovníci mají samostatnou toaletu s umývadlem.

Na chodbě je umístěn dávkovač s dezinfekcí, na toaletách dezinfekční mýdlo.

 

V přízemních prostorách budovy úřadu v těsné blízkosti pracoviště SPOD (na podatelně) je k dispozici lékárnička a kniha úrazů. Úřad má smluvně sjednanou službu praktického lékaře pro zaměstnance.

 
Systém ochrany zaměstnanců v případě ohrožení:

Pracovník jedná s klientem přednostně na svém pracovišti, kde jsou v místnosti vždy dva pracovníci, v případě nepřítomnosti kolegy dohodne součinnost s jiným kolegou nebo vedoucí odboru. Pokud pracovník jedná s klientem v jiné místnosti než na svém pracovišti a není přítomen další pracovník, vždy má při sobě mobilní telefon pro případné přivolání pomoci. Při práci v terénu má pracovník vždy při sobě mobilní telefon a z důvodu hygienické ochrany antibakteriální gel v malém balení a návleky na boty pro použití v domácnosti.

 

STANDARD 3
Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí
  
3a

Orgán sociálně-právní ochrany dětí zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany.

   SPOD ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora má zpracovaný přehled vytvořených postupů a pravidel pro naplnění jednotlivých kriterií standardů kvality SPOD, pod názvem Mapa dokumentů k jednotlivým standardům. Tento přehled je vytvořen v elektronické i písemné podobě. 

V elektronické podobě je zveřejněn na www.reckovice.brno.cz

v písemné podobě je k dispozici v kanceláři vedoucí odboru a u všech pracovníků SPOD.

     SPOD ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora má v budově radnice přehlednou orientační tabuli s organizační strukturou úřadu. Na nástěnce má uvedenu přehlednou strukturu jednak celého odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jednak pracoviště SPOD.   Ústní informaci, které pracoviště řeší konkrétní situaci osoby, obdrží občan rovněž na podatelně úřadu.

 
 
3b

Orgán sociálně-právní ochrany má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách poskytování sociálně-právní ochrany, a to ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto informace jsou veřejně dostupné.

 
      SPOD ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora má zpracovány informace o své činnosti, včetně kontaktů na odborná pracoviště. Tyto informace jsou zpracovány ve dvou verzích:

-          pro rodiče a další dospělé osoby,

-          pro děti.

    Informace jsou zpracovány formou přehledného letáčku. Letáčky jsou k dispozici ve společných prostorách budovy radnice, ve školách, v čekárnách lékařů ve správním obvodu, pro který je SPO poskytována.

 
 
 

 

 

 

STANDARD 4
 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí
 
 
4a

Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany.

    Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (dále jen „OSVZ“) zajišťuje mimo výkonu sociálně-právní ochrany dětí i jiné činnosti, specifikované v Organizačním řádu ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Počet zaměstnanců je stanoven usnesením Rady MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

    OSVZ tvoří 5 zaměstnanců, včetně vedoucí odboru. Z toho 3 zaměstnanci vykonávají SPOD. Vedoucí odboru vykonává ve vztahu ke SPOD činnost koordinační, kontrolní a zastupuje pracovníky SPOD v přímé práci s klienty.

 
     Specializace pracovníků SPOD je následující:

2 pracovní místa na plný pracovní úvazek včetně specializace na týrané děti a domácí násilí,

1 pracovní místo na 0,8 pracovního úvazku pro kuratelu pro mládež včetně specializace na prevenci. Všichni pracovníci SPOD se vzájemně zastupují.

 
4b

Počet zaměstnanců je přiměřený spádovému obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Při výpočtu přiměřeného počtu zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany zohledněno kritérium ovlivňující náročnost výkonu orgánu sociálně-právní ochrany dětí ve spádovém obvodu orgánu sociálně-právní ochrany.Základním výchozím kritériem je nejméně 1 pracovník na 800 dětí (osob do 18 let věku), které jsou hlášeny k trvalému pobytu ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Do počtu pracovníků se započítává vedoucí pracovník adekvátně svému zapojení do práce s klienty

 
Konkrétní pracovní činnost a z toho vyplývající zařazení zaměstnance OSVZ do orgánu SPOD vyplývá z obsahu pracovní náplně. 

Počet zaměstnanců SPOD vychází ze dvou kriterií:

 1) počet stanovený v příloze č. 1 Vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí,
2) Sociodemografické analýzy 2013 (http://www.mpdsv.cz/files/clankyú15675/SOCDEM ANALYZA OHROZENE DETI.pdf), ve které je míra náročnosti sociálně-právní ochrany v rámci města Brna jako celku stanovena do kategorie III., tedy vysoká míra náročnosti, s doporučením 600 až 800 dětí na jednoho pracovníka. 
 

     Správní obvod, pro který je poskytována sociálně-právní ochrana ze strany ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,  má podle statistických údajů ke dni 26. 3. 2011 evidován počet   dětí v rozmezí 0 – 18 roků :

2 515    MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, 368    MČ Brno-Ivanovice,  134    MČ Brno-Ořešín,3 017    celkem za správní obvod.

 
 
4c

Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci organizační struktury vnitřním předpisem písemně zpracována oprávnění a povinnosti k jednotlivým pozicím vztahujícím se k výkonu sociálně-právní ochrany, uplatněním specializace zejména pro oblast náhradní rodinné péče, sociální kurately pro děti a mládež a ochrany týraných a zneužívaných dětí a důsledně dbá na to, aby konkrétní pracovní pozice byla vyhrazena výlučně výkonu sociálně-právní ochrany.

   Sociálně-právní ochrana je poskytována v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Každému pracovníkovi SPOD bylo vyhotoveno oprávnění v souladu s ust. § 52 zákona č. 359/1999 Sb., podepsané tajemnicí ÚMČ.  Obsah oprávnění a povinností je v souladu s funkčním zařazením pracovníka podle pracovní smlouvy, je v souladu se zákonem a s pracovní náplní. Vzhledem k vzájemnému zastupovaní pracovníků SPOD jsou oprávnění vypracována ve shodném znění, bez specializace např. pouze pro kuratelu pro mládež.   Současně jsou pracovníci SPO vybaveni zaměstnaneckými průkazy, které rovněž obsahují stručný souhrn oprávnění pracovníka SPO.       Každý pracovník SPOD má pověření primátora statutárního města Brna, pro zastupování města Brna před soudy ve věcech občanskoprávních sporných a nesporných pro oblast SPOD.

  

 
STANDARD 5
Přijímání a zaškolování
 
5a

Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách a disponuje zvláštní odbornou způsobilostí na úseku sociálně-právní ochrany.

     Zaměstnanci OSPOD - MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora splňují kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka, uvedené v ustanovení § 110 odst. 4 a 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Zaměstnanci OSPOD - MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora disponují odbornou způsobilostí na úseku sociálně-právní ochrany dětí v souladu s ustanovením § 21 a násl. zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, přitom je postupováno v souladu s vyhláškou č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění, popř. podle vyhlášky č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, v platném znění.

 
 
5b

Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro přijímání nových zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany.

 

OSPOD - ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora  nemá pravidla pro přijímání nových zaměstnanců zpracována písemně. Proces přijímání  nových zaměstnanců pro výkon SPOD probíhá vždy podle platných právních předpisů, a to následovně: 

 
 
Postup při výběru nových zaměstnanců:
    

1) Zdroje vyhledávání nových zaměstnanců

2) Způsob zveřejňování informací o volném pracovním místě

3) Výčet požadavků pro zájemce o pracovní pozici

4) Pravidla výběrového řízení

5) Způsob zveřejnění výsledků výběrového řízení

6) Postup při nástupu nového zaměstnance

 
ad 1)

A - Zaměstnavatel zjišťuje, zda některý ze stávajících zaměstnanců úřadu zařazených na jiném úseku splňuje vzdělání stanovené pro pracovníka SPOD (§ 110 zákona č. 108/2006 Sb.).

B – Zaměstnavatel vyhlásí výběrové řízení

C – Zaměstnavatel průběžně zpracovává seznam zájemců/uchazečů o zaměstnání na úseku SPOD, kteří splňují předepsané vzdělání.

 
ad 2)

Informace o volném pracovním místě zaměstnavatel zveřejní na webových stránkách MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (www.reckovice.brno.cz), požádá o zveřejnění na webových stránkách statutárního města Brna (www.brno.cz), popř. předá informaci osobně zaměstnanci zařazeném na jiném úseku. Pokud je výše uvedené opatření nedostačující, zajistí zveřejnění nabídky na volné pracovní místo na odborných školách, zejména ve městě Brně.

 
ad 3)

V požadavcích pro zájemce o pracovní pozici zaměstnavatel uvede:

- popis vykonávané práce,

- kvalifikační požadavky s odkazem na zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

- popíše požadované osobnostní předpoklady pro výkon pracovní funkce, např. schopnost samostatného rozhodování, schopnost jednat s dětmi, dospělými i s osobami se specifickými požadavky např. v důsledku smyslového postižení,

- z důvodu častého výkonu práce v terénu (místní šetření, jednání na soudech, Policii ČR) požaduje zaměstnavatel dobrý zdravotní stav,

- vyjmenuje dokumenty, které je nutné předložit (např. výpis z rejstříku trestů, doklad o dosaženém vzdělání), včetně termínu pro doložení dokumentů,

- uvede skutečnosti, které mohou být výhodou pro uchazeče, např. aktivní znalost světového jazyka, absolvovaná zkouška zvláštní odborné způsobilosti atd.

 
ad 4)

Zaměstnavatel shromáždí nabídky doručené ve stanoveném termínu.

Stanoví složení výběrové komise: tajemník ÚMČ, personalista a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Výběrová komise použije nejdříve jako metodu výběru administrativní roztřídění: vyloučí ty uchazeče, kteří nesplňují předepsané vzdělání anebo nedodali potřebné dokumenty.

Dále stanoví termíny výběrových rozhovorů a ostatní uchazeče písemně vyrozumí.

Zaměstnavatel použije metodu rozhovoru s uchazečem o zaměstnání.

Po provedených rozhovorech vyhodnotí podklady a stanoví výsledek výběrového řízení.

 
ad 5)

Zaměstnavatel každého uchazeče písemně vyrozumí o výsledku výběrového řízení vzhledem k jeho osobě.

Požádá-li uchazeč o vrácení dokumentů, zaměstnavatel mu vyhoví.

 
ad 6)

Postup probíhá v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, v platném znění.      Nový zaměstnanec předloží doklady na základě požadavku personálního oddělení. Následně uzavře smlouvu o pracovněprávním vztahu. Je prokazatelně poučen v oblasti BOZP a PO, doklad o poučení je uložen na personálním oddělení v jeho osobním spise. Nový zaměstnanec absolvuje vstupní lékařskou prohlídku. Je seznámen s povinností mlčenlivosti vzhledem k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zejména vzhledem k ustanovení § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, obojí ve znění pozdějších předpisů.

 
 
 
5c

Orgán sociálně-právní ochrany přihlásí nového zaměstnance zařazeného v orgánu sociálně-právní ochrany a vykonávajícího sociálně-právní ochranu v právními předpisy stanovených lhůtách ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti.

 

      Je-li přijat zaměstnanec, který se neprokáže zkouškou zvláštní odborné způsobilosti k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, OSPOD ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora postupuje v souladu s ustanovením § 21 a násl. zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění. Vzhledem k dosaženému vzdělání nového zaměstnance nejdříve zkoumá, zda je možné postupovat podle vyhlášky č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, v platném znění. Pokud nelze podle této vyhlášky postupovat, volí se postup podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění. Přitom se dodržují lhůty stanovené výše uvedenými právními předpisy.

 
 
5d

Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro zaškolování nových zaměstnanců vykonávajících sociálně-právní ochranu.

 
 

     Cílem zaškolování nového zaměstnance je zajistit kvalitní adaptační proces. Jeho součástí je seznámení nového zaměstnance s organizací, s pracovním prostředím, pracovním kolektivem, s požadavky pro řádný výkon profese. V adaptačním procesu vede nového zaměstnance zkušený zaměstnanec – mentor.

 

Postup adaptačního procesu:

 
1)

Vedoucí odboru seznámí nového zaměstnance s pracovištěm, a to jak s jeho pracovním místem v kanceláři, tak s celým pracovištěm v rámci budovy ÚMČ. Současně jej seznámí s kolegy vykonávajícími agendu SPOD, s dalšími kolegy odboru sociálních věcí a zdravotnictví a se všemi kolegy pracujícími na ÚMČ. Vedoucí odboru seznámí nového zaměstnance s pracovní dobou, způsobem zaznamenávání docházky, možností obědů, se způsobem získávání pracovních pomůcek. Vedoucí odboru zajistí, aby odborný pracovník – informatik, nastavil novému zaměstnanci kompetence pro počítačové zpracování dokumentů.

 
2)

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví určí osobu mentora a zpracuje adaptační plán.  Mentora vybírá s ohledem na skutečnost, zda se jedná o zaškolování zaměstnance na funkci pracovníka vykonávajícího SPOD anebo kurátora pro děti a mládež. Přitom přihlíží k tomu, aby byl zkušeným pracovníkem,  který je schopen své zkušenosti předávat.  

 
Obsah adaptačního plánu:
Jméno zaměstnance

Datum přijetí do pracovního poměru

Odbor popř. oddělení
Jméno mentora
Doba zaškolování

Jméno zaměstnance, který adaptační plán vytvořil + datum + podpis

Seznámení mentora a nového zaměstnance s adaptačním plánem + datum + podpisy

 

Popis procesu zaškolování v adaptačním plánu:

- orientace v platné legislativě,

- seznámení s metodickými postupy,

- označení spolupracujících organizací,

- přítomnost při jednání mentora s klientem na pracovišti i v terénu (naslouchání),

- přítomnost při jednáních u soudu

- přítomnost při výslechu u Policie ČR

- příprava na samostatné jednání a samostatné jednání pod dohledem mentora (komunikace s klienty, místní šetření, jednání u soudu a jiných organizací),

- zpracování písemných výstupů z jednání (protokoly, úřední záznamy),

- zpracování písemných žádostí a korespondence s jiným organizacemi,

- vedení spisové dokumentace.
 

     Odpovědnost za jednání a písemné výstupy, které vede a zpracovává nový zaměstnanec samostatně, ale pod dohledem mentora, nese mentor. 

     Doba adaptačního procesu bude určena s ohledem na skutečnost, zda se jedná o nového zaměstnance s praxí ve výkonu SPOD popř. i se zkouškou zvláštní odborné způsobilosti anebo o zaměstnance bez praxe.

    Po uplynutí adaptační doby dojde k vyhodnocení zaškolovacího procesu, a to pohovorem mezi vedoucí odboru, mentorem  a novým zaměstnancem.

 
                                                                                         
5e

Orgán sociálně-právní ochrany dětí určuje, zda umožní studentům a jiným fyzickým osobám stát se stážisty nebo dobrovolníky na svém pracovišti. Orgán sociálně-právní ochrany umožňuje studentům nebo fyzickým osobám působit jako stážisté nebo dobrovolníci, a to na základě smlouvy a po náležitém proškolení.

 

    OSPOD - ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora umožňuje studentům stát se stážisty na pracovišti SPOD. Přitom spolupracuje se školami:

Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní, Opletalova č. 6 Brno,

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola, vzdělávací program „sociální práce“, Kotlářská č. 9 Brno.

    Stáž je studentům umožněna na základě písemné smlouvy, kterou za ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora podepisuje tajemnice.    Součástí smlouvy je délka praxe a rozsah činnosti.

 

    Z výše uvedených škol jsou stážisté vybíráni podle těchto kriterií:

1) student je starší 18 let,

2) student nemá bydliště ve správním obvodu, pro který je sociálně-právní ochrana vykonávána.    

 

OSPOD - ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora při provádění stáže postupuje podle následujících pravidel:

1) student je proškolen v oblasti BOZP a PO

2) studen je prokazatelně seznámen s povinností mlčenlivosti podle ust. § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

3) studentovi je umožněno seznámení se spisovou dokumentací

4) student se účastní jednání pracovníka s klientem, účastní se sociálního šetření, jednání u soudu a jiných institucí. .

5) student samostatně vypracovává některé podklady v rámci spisové dokumentace, zejména záznamy ze šetření.

 

Body 1) a 2) zajistí vedoucí odboru, body 3) až 5) zajistí určený pracovník vykonávající SPOD. Pracovníka určí vedoucí odboru. 

 

 

STANDARD 6
 
Profesní rozvoj zaměstnanců
 
6a

Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany zařazený k výkonu sociálně-právní ochrany pravidelně hodnotí podřízené zaměstnance, kteří se podílejí na výkonu sociálně-právní ochrany. Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany je hodnocen svým přímým nadřízeným pravidelně jednou ročně. Hodnocení je zaměřeno zejména na stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeb další odborné kvalifikace.

 
 

     Pracovníci SPOD ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora jsou zařazeni do Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. (dále jen „OSVZ“). OSVZ tvoří celkem 5 pracovníků, z toho 3 pracovníci jsou zařazeni do SPOD. V rámci OSVZ nejsou zřízena další oddělení, tedy ani oddělení SPOD. Přímým nadřízeným pracovníků SPOD je vedoucí odboru. Přímým nadřízeným vedoucí odboru je tajemnice ÚMČ. Tyto skutečnosti vyplývají z dokumentu Organizační řád ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, dokument je uložen u vedoucího OSVZ.

 

      Během měsíce ledna každého kalendářního roku si jednotliví pracovníci SPOD i vedoucí odboru stanoví profesní cíle. Ty jsou zpracovány formou písemného dokumentu s názvem „Profesní cíle zaměstnance jméno příjmení v roce 20..“.  Profesní cíle stanoví pracovník společně se svým nadřízeným a oba dokument podepíší. Dokument se vyhotoví ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zaměstnanec a jeden je uložen u nadřízeného pracovníka. Vzdělávání pracovníka v daném kalendářním roce vychází zejména z obsahu tohoto dokumentu, s přihlédnutím k nabídce vzdělávacích seminářů.

 

     Během měsíce prosince každého kalendářního roku vedoucí odboru hodnotí pracovníka SPOD, vedoucí odboru hodnotí tajemnice ÚMČ.  

 

     Podkladem pro hodnocení zaměstnance je zejména:

-          pohovor zaměstnance s nadřízeným,

-          pozorování práce zaměstnance nadřízeným,

-          kontroly konkrétní pracovní činnosti na základě podnětu klientů (např. stížnosti),

-          naplňování osobních profesních cílů a potřeb další odborné kvalifikace,

-          pravidelné kontroly výkonu SPOD jak ze strany přímého nadřízeného, tak ze strany MMB,

-          spolupráce pracovníka SPOD s ostatními kolegy,

-          zjištění, zda pracovník aplikuje nové poznatky získané na odborných seminářích nebo v literatuře,

-          hodnocení vedoucí odboru ze strany tajemnice ÚMČ je rozšířeno o hodnocení manažerských schopností.

 

Výstupem hodnocení je písemný dokument s názvem „Hodnocení zaměstnance jméno příjmení za rok 20..“.  Dokument se vyhotoví ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zaměstnanec a jeden je uložen u nadřízeného pracovníka. Pracovník má možnost se obsahu hodnocení vyjádřit, což je uvedeno v samotném dokumentu. Obsah hodnocení může být podkladem pro určení vhodného dalšího vzdělávání pracovníka.

 
 
6b

Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracovány individuální plány dalšího vzdělávání jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany.

 

Vedoucí OSVZ zpracuje individuální plán dalšího vzdělávání jednotlivých zaměstnanců SPOD. Plán zpracuje během měsíce ledna každého kalendářního roku.

 

     Podkladem pro individuální plán dalšího vzdělávání je zejména:

-          obsah hodnocení zaměstnance podle kritéria 6a v předešlém kalendářním roce,

-          potřeba pracoviště,

-          potřeba klientů,

-          potřeba zaměstnance prohloubit si znalosti v konkrétní oblasti,

-          změna právních předpisů.

 

Obsah plánu vzdělávání je rozdělen na dvě části:

1)   rozšíření kvalifikace v oblasti SPO,

2)   vzdělávání v dalších oblastech s výkonem SPO souvisejícím např. správní řízení. 

 
ad 1)

kurzy akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, které lze vyhledat na http://www.mpsv.cz/cs/3493.

 
ad 2)

kurzy akreditované Ministerstvem vnitra ČR,

konference srovnávající sociální práci v ČR a v zahraničí nebo mezi jednotlivými subjekty v ČR,

neakreditované kurzy, které nabízejí rozšíření dovedností zejména při jednání s klientem např. se zvláštními potřebami.

 

     Plán vzdělávání vychází především ze vzdělávacích potřeb zaměstnance a pracoviště. Je stanoven nejméně v rozsahu 6 dnů vzdělávání za kalendářní rok. Plán je možné průběžně měnit, a to podle aktuální potřeby zaměstnance anebo potřeby jeho klientů.

Plán vzdělávání zpracovává vedoucí odboru společně se zaměstnancem SPO, je zpracován ve formě písemného dokumentu s názvem „Individuální plán dalšího vzdělávání zaměstnance jméno příjmení v roce 20..“. Dokument je podepsán zaměstnancem SPO a vedoucí odboru, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý obdrží jedno vyhotovení.

 
 
6c

Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje průběžné vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany v rozsahu minimálně 6 pracovních dnů za kalendářní rok, a to formou účasti zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany na vzdělávacích kurzech akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí. Vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany vychází z individuálních plánů dalšího vzdělávání a je zaměřeno na rozšíření odborné kvalifikace.

 

     Povinnost vzdělávání pracovníka SPO je stanovena v § 18 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů: po nástupu do pracovního poměru je pracovník SPO povinen prohlubovat si kvalifikaci ve vstupním vzdělávání, poté v rámci průběžného vzdělávání.  

    Vzdělávání pracovníka SPO vychází z individuálního plánu vzdělávání, který lze průběžně upravovat, a to s ohledem na aktuální potřeby. Z nabídky vzdělávání si vybere zaměstnanec SPO a předloží vedoucí odboru ke schválení. Vedoucí odboru schvaluje účast na vzdělávání s ohledem na zajištění výkonu SPO na pracovišti. Vedoucí odboru předá požadavek na školení tajemnici ÚMČ. Poté, co tajemnice požadavek schválí, předává se na ekonomický odbor, který zajistí objednávku a platbu.

     Originál osvědčení, které pracovník SPO na semináři obdrží, si ponechá pro vlastní potřebu, přičemž vyhotoví dvě kopie, z nichž jedna se zakládá na pracovišti vedoucí odboru a druhá do osobního spisu zaměstnancem personálním oddělení ÚMČ.

     Pracovník SPO si zvyšuje kvalifikaci také  účastí na  metodických a konzultačních dnech SPO, které pořádá MMB pro městské části.   Účastní se rovněž neakreditovaných kurzů, pokud jejich obsah přispěje k rozšíření zejména praktických dovedností. Pracovník SPO se může účastnit rovněž konferencí o sociální práci a má k dispozici odbornou literaturu.

 
 
6d

Orgán sociálně-právní zajišťuje pro zaměstnance zařazené v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany, kteří vykonávají přímou práci s klienty, podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka.

 

     Pracovníci SPO ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se účastní pravidelně jedenkrát měsíčně supervize, a to společně s kolegy z jiných městských částí města Brna, které jsou srovnatelné jak počtem obyvatel tak i počtem a podobností řešených případů.

     Pracovníci SPO využívají supervizi jako nástroj celoživotního vzdělávání a emoční podpory. Aktivní účastí na supervizi dochází k rozvíjení profesních dovedností pracovníků SPO.

     Supervizorem je psycholog a současně psychoterapeut se zaměřením na psychoterapeutickou práci s dětmi a dospívajícími. Poskytuje služby výlučně v soukromé praxi, je tedy nezávislým kvalifikovaným odborníkem. 

     Podle ústní dohody mezi městskými částmi a supervizorem dochází k setkávání jedenkrát měsíčně, vždy první pátek v měsíci, mimo letních prázdnin. Supervize probíhá na pracovišti MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Jednotlivé supervize jsou objednány písemnou formou a po vykonání této činnosti předloží supervizor fakturu. Pracovníci SPO jsou s termínem supervize seznámeni a je jim umožněno se zúčastnit.

     Mimo výše popsané supervize je součástí práce pracovníků SPO tzv. případová intervize bez odborného vedení: prodiskutování konkrétních projednávaných případů mezi pracovníky SPO.

 

 

STANDARD 7
 
Prevence
 
10a

Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním obvodu.

 

     Prevence je soubor opatření, která předcházejí nežádoucímu jevu. Nežádoucím jevem v rámci SPOD může být výchovný problém, drogová závislost, trestná činnost, konflikty s vrstevníky, nemoci, úrazy apod.  

 

      Na vyhledávání ohrožených  dětí uvedených v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o SPOD“), se podílí každý pracovník SPOD:

- při pobytu v terénu si všímá, zda se pohybují po veřejném prostranství děti, které by měly být ve vyučování,

- je ve spojení s dětskými lékaři a školami působícími ve správním obvodu,

- je v pravidelném kontaktu s výchovnými poradci škol a dalšími školskými pracovníky,

- pracovník SPOD vyhledává a monitoruje ohrožené děti při sociálních šetřeních, při konzultacích s rodiči a osobami odpovědnými za výchovu, zabývá se i oznámeními sousedů a jiných osob, včetně anonymních oznámení,

- oznámení přijímá ve formě  písemné, e-mailem, telefonicky i ústně,

- využívá činnosti Komise pro sociálně-právní ochranu dětí na MMB, která koordinuje výkon SPOD,

- využívá porad pracovníků Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,

- pořádá případové konference,

- využívá oznámení učiněných na základě ust. § 10 odst. 4 zákona o SPOD ( lékaři, školy, Policie ČR i Městská policie Brno oznamují skutečnosti nasvědčující tomu, že se jedná o ohrožené dítě),

- využívá oznámení dítěte, které se může na orgán SPOD obrátit i bez vědomí rodičů anebo osob odpovědných za výchovu, dle ust. § 8 odst. 1 zákona o SPOD (dítě, které se schopno formulovat své vlastní názory, má právo pro účely sociálně-právní ochrany tyto názory svobodně vyjadřovat),

- sleduje, zda je zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující (§ 10 odst. 1 písm. e) zákona o SPOD),

- je ve spojení se zástupci úřadů městských částí, pro které vykonává agendu SPOD.

 
 
 
 
 
10b

Orgán sociálně-právní ochrany v rámci preventivních aktivit spolupracuje s dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci, zejména s orgány územní samosprávy, pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, zástupci škol a školských zařízení, Policií České republiky, probační a mediační službou, soudem, státním zastupitelstvím, poskytovateli zdravotních služeb, případně dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci zúčastněnými na péči o ohrožené děti podle místních potřeb a podmínek. Všechny uvedené subjekty mohou jako formu spolupráce v rámci výše uvedeného zvolit tým pro děti mládež.

 
 

Orgán SPOD ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora provádí preventivní aktivity na všech úrovních:

- primární prevence se zaměřuje na všechny skupiny obyvatel a poskytuje se zejména formou informací způsobem v místě obvyklým (zpravodaj, www stránky, nástěnky),

- sekundární prevence je zaměřena na určitou rizikovou skupinu, provádí se zejména spoluprací s organizacemi, které se skupinou pracují (školy, školská zařízení, tělocvičné jednoty, střediska volného času, zařízení sociálních služeb atd.),

- terciální prevence využívá pracovník SPOD v případě, kdy je třeba zabránit opakování závadového chování nebo jiných negativních jevů, u konkrétních klientů.

 

Orgán SPOD přitom spolupracuje s

- pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, zařízeními pro děti a dalšími subjekty při realizaci sociální práce za účelem předcházení ohrožení dětí a za účelem sanace rodiny,

- pověřenými osobami při využití výchovně rekreačních táborů pro děti,

- poskytovateli sociálně-aktivizačních služeb, azylovými domy, domy na půli cesty, nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež, středisky výchovné péče, kontaktními centry,

- rodiči a osobami odpovědnými za výchovu dětí a doporučuje jim konkrétní pomoc,

- zástupci škol a školských zařízení, přitom se aktivně účastní workshopu a besedy s rodiči žáků,

- zástupci zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

- poskytovateli zdravotních služeb,

- státním zastupitelstvím při podávání návrhů a podnětů na ústavní nebo ochrannou výchovu,

- městskou policii při vyhledávání ohrožených dětí v restauracích, hernách,

- Policií ČR.
 

Seznam konkrétních subjektů je uveden v rámci přílohy ke standardu 14.

 

 

STANDARD 8
 

Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

 
 
8a

Orgán sociálně-právní ochrany jednotně postupuje při přijetí oznámení případu a jeho evidenci.

 
  

     Pracoviště SPO ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora zajišťuje přijetí oznámení a jeho evidenci v souladu s nařízením tajemnice Úřadu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora č. 2/2009 – Spisový a skartační řád ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, vydaný dne 1. 11.2009 (dále jen „Spisový a skartační řád“). Dokument je uložen u vedoucí OSVZ.

 
Formy oznámení:

1) na podatelnu ÚMČ

2) konkrétnímu pracovníkovi

3) při depistážní činnosti

 
Ad 1)

Všechny formy oznámení doručené na centrální podatelnu ÚMČ se zpracovávají dle Spisového a skartačního řádu.

 
Ad 2)

Oznámení učiněná konkrétnímu pracovníkovi mohou mít podobu:

- písemnou, doručeno poštovním přepravcem přímo na jméno konkrétního pracovníka,

- e-mailem na adresu konkrétního pracovníka,

- telefonickou,

- osobní při ústním jednání.

 

     Při písemném oznámení pracovník předá oznámení na centrální podatelnu (Čl. II. odst. 8 Spisového a skartačního řádu).

     Při oznámení e-mailem zajistí pracovník tištěnou formu, kterou předá centrální podatelně.

     Při telefonickém oznámení vyhotoví pracovník úřední záznam, pokud jej vyhodnotí jako podání, předá centrální podatelně, jinak založí do spisu.

 
 
Ad 3)

Osobní poznatek z činnosti v terénu pracovník zpracuje formou úředního záznamu. Pokud situaci popsanou v úředním záznamu vyhodnotí jako podání, předá centrální podatelně, jinak založí do spisu.

 

Pracovník SPO výše uvedenými způsoby přijímá a eviduje i anonymní oznámení.

Všechna oznámení přijatá centrální podatelnou jsou zaevidována a předána vedoucímu zaměstnanci – vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Vedoucí odboru neprodleně přidělí došlá podání konkrétním pracovníkům SPO.  

 
 
 
8b

Každý případ orgánu sociálně-právní ochrany je posouzen s ohledem na jeho naléhavost.

 
 

Poté, co konkrétní pracovník obdrží oznámení, ihned je vyhodnotí z hlediska naléhavosti. Základním kriteriem při posuzování naléhavosti oznámení je míra ohrožení života dítěte, jeho bezpečí a zdravého vývoje.

 

Posouzení naléhavosti

Pracovník SPO využije obsahu oznámení popř. doplnění (např. telefonickým dotazem oznamovateli), přitom odpoví na otázky:

-          Jsou rodiče (nebo jiné osoby odpovědné za výchovu) aktuálně bez možnosti o dítě postarat? (Jsou pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek, jsou hospitalizováni, jsou zranění, jsou zadrženi policií, skrývají se, nežijí?)

-          Je dítě bez adekvátního dozoru a péče?

-          Je péče o dítě zanedbávána?

-          Je dítě týráno? (Existují u dítěte známky fyzického nebo psychického týrání?) 

-          Došlo k sebepoškození dítěte? (Má dítě známky poškození na těle?)

-          Jedná se o dítě s rizikem sebevražedného chování?

-          Je život nebo zdraví dítěte akutně ohrožen?

-          Je dítě intoxikované alkoholem nebo jinými návykovými látkami?

-          Je dítě zraněné?

-          Je dítě na útěku z domova?

-          Věc oznámí dítě a bojí se rodiče?

 

Pokud pracovník SPO minimálně na jednu z výše uvedených otázek odpoví „ANO“, je oznámení vyhodnoceno jako naléhavé. Za naléhavé se považuje oznámení, které je třeba řešit bezodkladně v daný okamžik.

 

Není-li oznámení vyhodnoceno jako naléhavé, postupuje pracovník SPO podle příslušných předpisů (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, oboje v platném znění, současně podle Směrnice MPSV č. j. 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče).

 
 
8c

Každý případ je přidělen konkrétnímu koordinátorovi případu. Koordinátor řídí průběh výkonu sociálně-právní ochrany u daného případu.

 
 

     Na pracovišti SPO ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora působí celkem tři pracovníci. Oznámení předané centrální podatelnou rozděluje vedoucí odboru podle počátečního písmene příjmení dítěte mezi dva pracovníky,  a to A – L, M – Ž; přičemž oznámení pro kurátora pro děti a mládež přiděluje dalšímu pracovníkovi.

     Každý z pracovníků SPO je současně koordinátorem případu, který řeší. Přitom navrhuje, plánuje a provádí poskytování sociálně-právní ochrany, vykonává přímou sociální práci a intervence ve prospěch klienta, pomáhá mu zorientovat se v systému sociálně-právní ochrany a v systému služeb sociální péče, zpracovává individuální plán ochrany dítěte, zodpovídá za jeho naplňování, vyhodnocování, aktualizaci.   

     Nastane-li situace, kdy na případu spolupracuje pracovník SPO a kurátor pro děti a mládež, osobu koordinátora určí vždy vedoucí odboru. Při absenci koordinátora případu (nemoc, dovolená) přebírá jeho kompetence automaticky druhý pracovník podílející se na případu.

     Informace o osobě koordinátora případu je uvedena ve spisové dokumentaci.

 
 
8d

Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany pracuje maximálně s 80 rodinami, v případě kurátora pro děti mládež se 40 rodinami. V případě práce s osobami pečujícími a osobami v evidenci pracuje maximálně se 40 rodinami.

 

    Pracoviště SPO ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora má dostatečný počet pracovníků, stanovený tak, aby pracovníci mohli vykonávat SPO kvalitně a současně se věnovat prevenci.

 
 
 
 
STANDARD 9
 

Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

 
 
9a

Při jednání s klientem dodržuje orgán sociálně-právní ochrany základní principy výkonu sociálně-právní ochrany, zejména

-          respektuje individuální přístup ke všem klientům,

-          vychází z individuálních potřeb každého klienta,

-          podporuje samostatnost klientů,

-          uplatňuje individuální přístup k potřebám každého klienta,

-          motivuje k péči o děti,

-          posiluje sociální začleňování klientů,

-          důsledně dodržuje lidská práva a základní svobody,

-          podporuje kontakt s přirozeným sociálním prostředím,

-          informuje klienta o postupech používaných při výkonu sociálně-právní ochrany.

 
 

      Pracovníci SPO ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora znají výše uvedené základní principy výkonu SPO a řídí se jimi.

Současně se pracovníci SPO řídí dalšími principy, jako jsou:

respekt k jedinečnosti každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

 

Pracovníci SPO se při své práci s klienty řídí zejména ustanoveními následujících norem:

- Listina základních práv a svobod,

- Úmluva o právech dítěte,

- zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí,

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

- Etický kodex sociálních pracovníků:  http://socialnipracovnici.cz/public/upload/image/eticky_kodex_sspcr.pdf,

- Etický kodex úředníka: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Eticky_kodex_uredniku_a_zamestnancu_verejne_spravy.pdf.

 

     Výše uvedené normy má každý pracovník SPO k dispozici v listinné i elektronické podobě.

Podklady pro konkrétní postupy při výkonu sociálně-právní ochrany čerpají pracovníci SPO rovněž z odborné literatury. Pracoviště SPO ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora disponuje dostatečným množstvím odborné literatury, která je průběžně doplňována.

     Pracovníci SPO při práci s klientem rovněž zohledňují znalosti a zkušenosti kolegů a ostatních odborných pracovníků a poznatky čerpají v rámci odborného vzdělávání.

9b

Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje služby potřebné pro jednání s osobami se specifickými potřebami nebo má dojednanou spolupráci s fyzickými osobami a právnickými osobami, které tyto služby zajistí externě.

 

     Klientům se specifickými potřebami zajišťují pracovníci SPO ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora služby ve stejné kvalitě jako ostatním klientům. Pracovníci SPO jsou připraveni na výskyt specifických potřeb klientů a jsou schopni na ně pružně reagovat.

     Pro klienty hovořící cizím jazykem využívají pracovníci SPO vlastní znalosti popř. tlumočníky: komunikaci s klientem v anglickém jazyce zajistí pracovník SPO ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora - kurátor pro děti a mládež, pan Ing. Zdeněk Okáč, DiS.  Pro komunikaci v jiném jazyce využívají pracovníci SPO seznam tlumočníků. Ten mají k dispozici v elektronické podobě.

http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm.
 

   Jedná-li se o komunikaci se sluchově postiženým klientem, s klientem hluchoslepým a jinak smyslově postiženým, využívají pracovníci SPO odborná pracoviště. Ta naleznou v materiálu vzniklém jako výstup z komunitního plánování sociálních služeb ve městě Brně: Adresář organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně. Tento materiál mají všichni pracovníci SPO k dispozici v tištěné i v elektronické podobě:

http://socialnipece.brno.cz/useruploads/files/kpss/3._komunitn%C3%AD_pl%C3%A1n_soci%C3%A1ln%C3%ADch_slu%C5%BEeb_m%C4%9Bsta_brna_pro_obdob%C3%AD_2013_-_2015.pdf.
 

    Jedná-li pracovník SPO s nevidomým klientem, respektuje přítomnost další osoby, kterou si tento klient přivede, u jednání. Tato osoba přečte klientovi písemný záznam z jednání. Pokud klient takovou osobu nemá, pracovník SPO po dohodě s klientem pořídí z jednání zvukový záznam. (Technické zařízení pro vytvoření zvukového záznamu má každý pracovník SPO.)

 

   Vede-li pracovník SPO správní řízení, jehož účastníkem je osoba se specifickými potřebami, postupuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění.

 
 
9c

Orgán sociálně-právní ochrany provádí u všech případů, zejména v okamžiku zavedení dítěte do evidence dětí uvedených v § 54 zákona, základní vyhodnocování potřeb dítěte a situace rodiny (dále je „vyhodnocování“), zaměřené na skutečnost, zda se jedná o dítě vymezené v § 6 a § 54 písm. a) zákona, o dítě uvedené v § 54 písm. b) zákona, nebo o dítě zařazené do evidence dětí z jiného důvodu. Jestliže ze závěru vyhodnocování vyplývá, že se jedná o dítě vymezené v § 6 zákona, provádí orgán sociálně-právní ochrany podrobné vyhodnocování.

 

     Pracovníci SPO ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se při vyhodnocování potřeb dítěte řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění (dále jen „zákon SPOD“), ustanovením § 1 a § 2 Vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Dále pracovníci SPO využívají metodické příručky a materiály k vyhodnocování potřeb dítěte a situace rodiny: http://www.nadacesirius.cz/cs/ops-sirius/podpora-pracovniku-ospod, využívají rovněž metodikou MPSV. Tyto materiály má každý pracovník SPO k dispozici.

     Pracovníci SPO užívají zákonem stanovené metody sociální práce – pravidelné vyhodnocování situace dítěte a rodiny a plánování postupu tj. individuální plán ochrany dítěte.

    Vyhodnocování situace dítěte a rodiny je metodou sociální práce. Základem je sběr informací a následná analýza. Výsledkem je vyhodnocení situace dítěte, určení míry jeho ohrožení. Vyhodnocení je podkladem pro plánování a přijímání opatření popř. zprostředkování služeb.

 

Vyhodnocování se řídí následujícími principy:

- je zaměřeno na nejlepší prospěch dítěte,

- odvíjí se od stadia vývoje daného dítěte,

- je orientováno na prostředí, ve kterém dítě dosud vyrůstalo,

- bere v úvahu kulturní, náboženské a etnické zázemí dítěte,

- zahrnuje dítě, rodiče a širší rodinu,

- zaměřuje se na silné stránky dané rodiny a objasňuje stávající obtíže,

- pracuje na mezioborové úrovni, spolupracuje s úřady, nevládními neziskovými    organizacemi, zdravotníky, školami,

- probíhá paralelně s dalšími službami a podporou pro rodinu a dítě,

- je založeno na informacích získaných od odborníků a současně na faktech zjištěných při terénní sociální práci.

 
 

Typy vyhodnocování situace dítěte a rodiny:

1) základní vyhodnocení,

2) podrobné vyhodnocení.

 
Ad 1)

Základní vyhodnocení provádí pracovník při přijetí oznámení případu. Výsledkem je závěr, zda se jedná či nejedná o dítě uvedené v § 6 zákona SPOD.

 
Ad 2)

Dospěje-li pracovník SPO v rámci základního vyhodnocení k závěru, že se jedná o dítě ohrožené ve smyslu § 6 zákona SPOD, provede podrobné vyhodnocení. Při vyhodnocování sourozenců se pro každé dítě vytvoří vlastní hodnocení. Přitom obsah hodnocení sourozenců bude pravděpodobně v určitých částech shodný. Podrobné vyhodnocení je základem pro zajištění vhodného řešení situace dítěte a rodiny.

 
9d

Orgán sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností zpracovává v případě, kdy provedl podrobné vyhodnocování se závěrem, že se jedná o dítě vymezené v § 6 zákona, individuální plán ochrany dítěte, podle potřeby jej přehodnocuje a následně jej uzavírá.

 

    Zpracování individuálního plánu ochrany dítěte (dále jen „IPOD“) je metodou sociální práce. Přitom dojde ke strukturování procesu práce na případu ohroženého dítěte a rodiny. IPOD obsahuje

-          popis příčiny ohrožení dítěte a důvod zahájení SPOD,

-          cíle navržených opatření a prostředky k jejich dosažení,

-          rozsah navržených opatření nezbytných k ochraně dítěte a poskytnuté pomoci rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte,

-           způsoby naplňování navržených opatření,

-          metody práce s rodinou a rozsah intervencí a pomoci rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte, při péči o dítě a při jeho výchově.

 

     IPOD se zpracovává za účasti dítěte a rodiny. Rodiče jsou zapojeni do systému pomoci. Dojde-li k nezájmu rodičů a rodiny, v IPOD se zaznamenají i opatření učiněná k získání rodiny ke spolupráci. Pracovník SPOD pravidelně aktualizuje IPOD. Po ukončení sociálně-právní ochrany se IPOD uzavře.

 
 
STANDARD 10
 
Kontrola případu
 
10a

Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje pravidelnou kontrolu případů.

 
 

    Kontrola případů orgánu sociálně-právní ochrany dětí na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora je prováděna na několika úrovních:

 
1)  Kontrolu provádí každý pracovník SPOD    
2)  Kontrolu provádí vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
3)  Kontrolu provádí nadřízený orgán: Magistrát města Brna    
 
 
Ad 1) Každý pracovník SPOD provádí kontrolu případu tím, že vyhodnocuje situaci dítěte a rodiny, popř. vypracovává individuální plán ochrany dítěte (dále jen „IPOD“).     

     Kontrolami lze označit i konzultace mezi kolegy na pracovišti SPOD a rovněž účast na tzv. metodických dnech, které pravidelně pořádá pro pracovníky SPOD úřadů městských částí Odbor sociální péče Magistrátu města Brna. Toto pracoviště poskytuje i individuální konzultace.

 
Ad 2) Kontrola v rámci OSPOD ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora je dvojího druhu:

- pravidelná,
- mimořádná.

 

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora provádí kontroly  

- pravidelné,

- mimořádné.
 
Pravidelná kontrola je prováděna

-     jedenkrát ročně u náhodně vybraných spisů každého pracovníka SPOD,

- jedenkrát měsíčně u náhodně vybraných spisů pracovníka SPOD, který je novým zaměstnancem, a to po dobu 6 měsíců od nástupu do pracovního poměru.

Kontrola je prováděna se zaměřením na úroveň výkonu státní správy a zejména na metodiku sociální práce s klientem. Součástí kontroly je pohovor s pracovníkem SPOD. Z kontroly je pořízen zápis, a to ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je uloženo u vedoucí odboru a jedno vyhotovení obdrží pracovník. Pracovník SPOD má možnost se k obsahu zápisu o kontrole písemně vyjádřit.

 

Mimořádná kontrola je prováděna na základě stížnosti klienta nebo na základě jiného podnětu. Jedná-li se o stížnost klienta, je postupováno v souladu s ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, věc je prošetřována jako stížnost na nesprávný úřední postup.

 
 
Ad 3)

   Kontrolu provádí Odbor sociální péče Magistrátu města Brna, a to pravidelně jedenkrát za dva roky. Kontrola je prováděna na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Metodikou postupu Magistrátu města Brna při dozorové a kontrolní činnosti vůči městským částem statutárního města Brna. Kontrolou se u namátkově vybraných spisů prověřuje úroveň výkonu státní správy a metodiky práce. Výsledek kontroly je zpracován formou písemného protokolu.

 

Cílem kontrol je odhalení případných nedostatků nebo chyb při řešení případů. Nálezy kontroly jsou podkladem pro zjištění příčin nedostatků a mohou mít vliv i na zaměření dalšího vzdělávání pracovníků.

 

 

STANDARD 11
 
Rizikové a nouzové situace
 
11a

Zaměstnanci zařazení v orgánech sociálně-právní ochrany dětí k výkonu sociálně-právní ochrany jsou připraveni na výskyt rizikových a nouzových situací a jsou prokazatelně seznámeni se situacemi, které mohou nastat v souvislosti s výkonem sociálně právní ochrany včetně postupů při jejich řešení.

 
 

MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora má definovány rizikové a nouzové situace včetně opatření ke snížení jejich nebezpečí, a to vnitřním předpisem:   Identifikace nebezpečí a patření k jejich odstranění.

S tímto vnitřním předpisem jsou zaměstnanci SPOD prokazatelně seznámeni.

 

MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora má zpracován Plán činností orgánů městské části při vzniku mimořádných událostí.

Tímto dokumentem se řídí krizový štáb v případě krizové situace nebo havárie. Pracovníci SPOD stejně jako ostatní zaměstnanci jsou v případě těchto nastalých situací povinni řídit se pokyny krizového štábu.

 

Každý pracovník SPOD je prokazatelně seznámen s vnitřním předpisem Záznam – prohlášení o podání informace ve smyslu § 108 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Součástí tohoto dokumentu je seznámení pracovníka s předpisy v oblasti:

- bezpečnosti práce na pracovišti,

- zdrojů rizik a opatření pro práci, kterou budou vykonávat,
- povinností při vzniku úrazu,

- poskytování OPP a jejich užívání,

- umístění hlavních uzávěrů médií (voda, elektřina, plyn),

- dodržování BOZP a PO.

Doklad o seznámení s tímto předpisem v době nástupu pracovníka do pracovního poměru je uložen u zaměstnance - personalisty.

Doklad o následném pravidelném školení v oblastech BOZP a PO, které probíhá každé dva roky, je uložen u zaměstnance krizového řízení.

 
 
 
Rizikové a nouzové situace mohou nastat:

- na pracovišti SPOD

- při práci v terénu.

 
 
RIZIKOVÉ SITUACE při výkonu SPOD:

- riziko zranění zaměstnance, riziko zranění dalších osob (např. klienta),

- hrozba vzniku škody na majetku.

 

Rizikové situace na pracovišti SPOD:

     Na pracovišti SPOD mohou nastat konkrétní rizikové situace - riziko zranění nebo škody na majetku, buď při jednání s agresivním klientem, klientem pod vlivem alkoholu či jiných omamných nebo psychotropních látek, nebo v důsledku mimořádné události.

 

     Pracovník SPOD předchází rizikům na pracovišti především následujícím jednáním:

Pokud má schůzku s klientem smluvenou předem a předpokládá problémy při jednání, může požádat o přítomnost pracovníka Městské policie Brno. Pokud se neočekávaně dostaví klient pod vlivem alkoholu či jiných omamných nebo psychotropních látek, může pracovník SPOD jednání v danou chvíli odmítnout a dohodnout se na jiném termínu schůzky. Pokud se nedaří jednání s takovým klientem odmítnout, může dojít k situaci, kdy je ohrožen anebo zraněn pracovník, samotný klient či jiný občan. Pracovník SPOD je proto poučen o vhodném uspořádání předmětů na pracovišti: klient je usazen k jednacímu stolku, nikoliv přímo k pracovnímu stolu pracovníka SPOD. Pracovník SPOD nemá v blízkosti klienta umístěny pracovní pomůcky s ostrými hranami a hroty (např. tužky, nůžky, pravítka). Pracovník přijme na své pracoviště v danou chvíli pouze nezbytný počet osob k určitému jednání. V případě ohrožení klientem či jinou osobou, je-li to možné, použije pracovník telefon: spojí se s kolegou z jiné kanceláře a použije smluvené jednoslovné heslo. Na základě tohoto sdělení pracovník z jiné kanceláře zajistí okamžitou pomoc osobně anebo jiné poučené osoby. Další možností ochrany je přivolání strážníka Městské policie Brno (tel. č. 156 anebo konkrétní pracoviště Revír Pole: 541 226 719, 541 226 726).

     V případě rizika akutního nebezpečí může pracovník SPOD použít tlačítko na skrytém místě pracovního stolu. Tím nastartuje zvukový signál ve společných prostorách budovy. Pracovníci v budově jsou seznámeni jak s příčinou zvukového signálu tak s následujícím rychlým jednáním, které se od nich očekává.

     Dojde-li ke zranění pracovníka SPOD či klienta anebo náhlé zdravotní indispozici,   organizačně zajišťuje poskytnutí první pomoci přímý vedoucí zaměstnanec pracoviště nebo jmenovaný preventista BP a PO prostřednictvím určené preventivní a požární zdravotní hlídky. S přihlédnutím k rozsahu a závažnosti zranění lze ošetření zajistit buď pomocí obsahu lékárničky umístěné v kanceláři podatelny anebo přivoláním Lékařské služby první pomoci (tel. č. 155). Lze využít i Jednotné evropské číslo tísňového volání - integrovaný záchranný systém (tel. č. 112).

     Další rizikovou situací na pracovišti může být hrozba vniku škody na majetku. Ta může nastat v důsledku nevhodného jednání klienta anebo jiné osoby, či v důsledku mimořádné události. Zabránění nevhodného jednání klienta je popsáno výše.

Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů, vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek, životní prostředí a které vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Mimořádnou událostí může být:
- provozní havárie,
- živelní pohroma.

Pracovník SPOD postupuje podle výše uvedených vnitřních předpisů, zejména dodržuje předpisy BOZP a PO.

 
 

Rizikové situace při práci v terénu:

     Pracovník SPOD se při práci v terénu řídí vnitřními předpisy uvedenými výše. Zvláštní opatrnosti dbá při jednání v bydlišti klienta.

     Pracovník SPOD má při práci v terénu u sebe vždy mobilní telefon. Pokud předem očekává jednání s klientem, který může být pod vlivem alkoholu či jiných omamných nebo psychotropních látek, zajistí přítomnost dalšího pracovníka SPOD. Lze předem požádat o doprovod i pracovníka Městské policie Brno. Pokud pracovník SPOD nepředpokládal problémy při jednání v bydlišti klienta, ale už před vstupem do bydliště lze z jednání klienta usoudit, že je agresivní či pod vlivem alkoholu, jiných omamných nebo psychotropních látek, pracovník SPOD do bydliště nevstoupí a dohodne jiný termín jednání přímo na místě anebo následně obvyklým způsobem. Pokud se agresivita klienta či jiné ohrožující chování projeví až v průběhu jednání v jeho bydlišti, pracovník SPOD netrvá na dokončení projednávané věci, chová se klidně a jednání ukončí. Pokud vyhodnotí situaci jako ohrožující, přivolá si pomoc Policie ČR (tel. 158) nebo Městské policie (tel. 156).

     Objeví-li se v bydlišti klienta volně se pohybující pes nebo jiné zvíře, které by mohlo být nebezpečné, požádá pracovník SPOD klienta o jeho zajištění. Pokud hrozí riziko napadení domácím zvířetem a klient nezasáhne, zachová se pracovník SPOD stejně, jako při ohrožení ze strany klienta.

     Pokud je pracovník SPOD při práci v terénu zraněn a je schopen zajistit si odbornou pomoc, neprodleně tak učiní. Následně je třeba učinit na pracovišti oznámení o pracovním úrazu (s postupem byl každý pracovník prokazatelně seznámen).

 
 
NOUZOVÉ SITUACE při výkonu SPOD:

- větší počet zaměstnanců v pracovní neschopnosti,

- kumulace naléhavých případů v jednu chvíli,

- výpadek elektrického proudu,

- porucha vozidla při cestě za klienty.

 

     Pracoviště SPOD ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora má dostatečný počet pracovníků, kteří se v případě potřeby zastupují. Pokud nastane situace, že větší počet pracovníků bude v pracovní neschopnosti, budou ostatní pracovníci řešit případy podle naléhavosti. Tzn. že předem smluvené schůzky, které snesou odkladu, zruší popř. dohodnou pozdější termín.

     Stejný postup se použije, pokud dojde k neplánované kumulaci naléhavých případů v jednu chvíli: pracovníci SPOD řeší pouze naléhavé situace.   Smluvené schůzky lze aktuálně zrušit telefonicky. Pokud z časových důvodů není možné schůzky předem zrušit, zajistí vedoucí pracovník informaci pro klienty osobně v místě pracoviště, s vysvětlením situace.  

    Při výpadku elektrického proudu na pracovišti, pokud nejsou podmínky k tomu, aby se věc s klientem dojednala a zápis vytvořil ručně (např. z důvodu nedostatku denního světla), pracovník SPOD jednání neprodleně ukončí, přitom, pokud je to možně, dohodne náhradní termín osobního jednání.

    Při cestování na schůzku s klientem, k jednání soudů, k jednání na policii nebo při návštěvě dětí v ústavních zařízeních, používá pracovník SPOD veřejnou dopravu, popř. služební vozidlo - vždy jako spolujezdec. Dojde-li k takové dopravní situaci, která nedovolí pracovníkovi dostavit se včas na smluvené jednání, oznámí věc telefonicky (pracovník má při sobě vždy mobilní telefon a kontakt na osobu či organizaci, kde má smluvené jednání). Jedná vždy individuálně podle nastalých okolností. Pokud je to možné, použije náhradí způsob dopravy, jinak vyčká do vyřešení dopravní situace. 

   Rizikové a nouzové situace jsou pravidelně vyhodnocovány, a to v rámci kontrol ze strany osoby odborně způsobilé k prevenci rizik, v termínu 1x ročně. Záznam o vyhodnocení je uložen u zaměstnance krizového řízení.

 

 

STANDARD 12
 

Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochraně dětí

 
 
12a

Orgán sociálně-právní ochrany uplatňuje systém zpracování, vedení, evidence a archivace dokumentace, včetně vedení elektronické dokumentace v informačním systému sociálně-právní ochrany dětí o klientech a dalších osobách.

 
 

      Pracoviště SPOD ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora postupuje podle Směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí č. j.: 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče (dále jen (Směrnice“).

    Tuto směrnici má každý pracovník SPOD k dispozici v písemné podobě a současně v elektronické podobě na http://www.mvcr.cz/clanek/vestnik-vlady-pro-organy-kraju-a-obci-717579.aspx, částka 5/2013.

    

      Současně je postupováno v souladu s nařízením tajemnice Úřadu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora č. 2/2009 – Spisový a skartační řád ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, vydaný dne 1. 11.2009 (dále jen „Spisový a skartační řád“). Dokument je uložen u vedoucí OSVZ.

 

        Postup zpracování, vedení, evidence a archivace dokumentace, zajišťovaný podle výše uvedených dokumentů, zajišťuje, že spisy zpracovávané několika pracovníky mají jednotnou strukturu, přičemž je zajištěna ochrana osobních údajů a jsou respektována práva klientů.

 

    Pracoviště SPOD ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora vede rejstříky v písemné podobě a souhrnný rejstřík i v elektronické podobě, pro rychlou orientaci pracovníků. Jednotlivé spisy vede v písemné i elektronické podobě. Písemná dokumentace je uložena v uzamykatelné skříni.

 
 
 
12b

Záznamy orgánu sociálně-právní ochrany jsou vedeny takovým způsobem, aby byly srozumitelné pro klienta.

 
 

     Záznamy, které do spisu vytváří pracovník SPOD, jsou srozumitelné pro klienty. Pracovník SPOD vytváří záznamy bez složitých formulací a bez množství odborných výrazů. Přitom bere v úvahu, že do spisu může nahlížet i dítě. Záznamy jsou vytvořeny takovou formou, že dítě  ve věku mladistvého by jim mělo porozumět samo. Mladšímu dítěti pracovník SPOD obsah záznamů srozumitelně vysvětlí. Skutečnosti uvedené ve spise vysvětlí na požádání každému klientovi, který je oprávněn nahlížet do spisu.

 

 

STANDARD 13
 
Vyřizování a podávání stížností
 
 
13a

Orgán sociálně-právní ochrany má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty.

+
13b

Orgán sociálně-právní ochrany informuje klienty a další osoby o možnosti podat stížnost, a to způsobem srozumitelným klientům a dalším osobám.

 
 

      Pracoviště SPOD ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se při vyřizování stížností řídí ustanovením § 175 zákona č. 500/204 Sb., správní řád, v platném znění. Současně se řídí metodickým materiálem zpracovaným Oddělením odborné pomoci a kontroly Odboru sociální péče magistrátu města Brna, ze dne 11. 3. 2010: Vyřizování stížností. Pracoviště SPOD použije v případě potřeby další materiál uvedeného pracoviště ze dne 2. 12. 2010: Pravidla pro přijímání, vyřizování a postupování věcně nepříslušných stížností, podnětů a podání.

    Všechny výše uvedené dokumenty má k dispozici každý pracovník SPOD v elektronické i písemné podobě.

 

    Dítě, rodič, jiná osoba odpovědná za výchovu, orgán veřejné správy, nevládní nezisková organizace (dále jen „klient“) může projevit svůj nesouhlas s postupem nebo chováním pracovníka SPOD.

 
   Způsob podávání stížností:

- ústně,

-  telefonicky,

-  písemně,

-  elektronicky (faxem, e-mailem, datovou schránkou).

 
 

Ústní stížnost může podat klient při samotném jednání s pracovníkem SPOD. Pokud klient souhlasí, lze věc vyřídit ústně na místě. Jinak je klient odkázán na vedoucí odboru.

 

Telefonická stížnost: pracovník SPOD zpravidla navrhne termín osobní schůzky popř. poučí klienta o nutnosti podat stížnost písemně či elektronicky přes podatelnu úřadu, může také dohodnout možnost sepsání stížnosti formou protokolu.

 

Písemná a elektronická stížnost: je zaevidována v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Stížnost vyřizuje nadřízený pracovník dle výše uvedených předpisů.

Stížnost lze podat

Telefonicky:

541 421 711 – podatelna ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

541 421 723 – vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

541 421 716 – tajemnice ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

 
Písemně:

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokeá Hora, Palackého nám. č. 11, 621 00 Brno.

 
Elektronicky:

Fax: 541 226 124

e-mail: sekr@reckovice.brno.cz

datová schránka: py6bvvg.

 
 

   Stížnost nesmí být stěžovateli na újmu. Vyřizuje ji nadřízený pracovník osoby, vůči které směřuje, a to bez zbytečných průtahů, nejdéle do 60 dnů. Nadřízený pracovník zajistí všechny podklady tak, aby bylo zjištěno, zda stížnost je důvodná, částečně důvodná nebo nedůvodná.

Pokud je stížnost vyřízena se závěrem, že je důvodná nebo částečně důvodná, přijme orgán SPOD bezodkladně opatření k nápravě. Pokud stěžovatel se způsobem vyřízení stížnosti nesouhlasí, může se obrátit na nadřízený orgán, kterým je Magistrát města Brna.

 

    Klient se může se svými podněty obrátit i na jiné orgány, kterými jsou:

Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Koliště č. 19, 601 67 Brno,

Veřejný ochránce práv, Údolní č. 39, 602 00 Brno,

MPSV ČR, Na Poříčním právu č. 1/376, 1289 01 Praha 2.

 

     Klienti jsou o postupech při podávání a vyřizování stížností informováni prostřednictvím internetových stránek úřadu a v budově radnice na nástěnce před kanceláří pracoviště SPOD.

 

     Pracovníci SPOD jsou srozuměni s tím, že stížnost je zejména podnětem pro zvýšení kvality poskytování sociálně-právní ochrany, proto aktivně reagují na nespokojenost klientů mimo jiné i informací o možnosti podat stížnost a o způsobu jejího vyřízení.

 

STANDARD 14
 

Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty

 
 
14a

Orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných fyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte.

 
 

      Pracoviště SPOD ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora má vytvořen aktuální seznam subjektů, které poskytují sociální služby. Tento seznam průběžně vyhodnocuje a aktualizuje. Přitom využívá i seznam vytvořený v rámci komunitního plánování sociálních služeb města Brna.

     Pracovníci SPOD znají pracovní náplň subjektů, které doporučují a jsou s nimi v kontaktu. Přitom se zúčastňují konferencí a setkávání v rámci profesních skupin, kde získávají podrobné informace o nabídce služeb pro konkrétní cílové skupiny.

 
 
 
14b

Orgán sociálně-právní ochrany se intenzivně věnuje oblasti přípravy na samostatný život u dětí starších 16 let, které se nacházejí v ústavní výchově, v náhradní rodinné péči nebo v péči kurátorů.

 
 

         Pracoviště SPOD ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora přijímá opatření a poskytuje různé druhy pomoci dětem výše uvedené cílové skupiny. Doporučuje a zprostředkovává navazující potřebnou pomoc v podobě sociálních služeb pro rodiny s dětmi, podává návrhy či podněty k soudu nebo hledá jiné způsoby řešení. Pomoc a doprovázení se poskytuje a zprostředkovává zejména tam, kde děti nemají vlastní rodinné zázemí, kde je třeba jim věnovat zvýšenou péči a

Copyright © Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Všechna práva vyhrazena.

Publikační systém WebGet© IT STUDIO s.r.o., 2002-2024