ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno | e-mail: sekr@reckovice.brno.cz | Úřední hodiny: Po, St 8:00-17:00 | datová schránka: py6bvvq

Telefon: 541 421 711

Úvod | Napište nám | Mapa serveru | Tisk článku
PinCity

ANKETA

Co očekáváte od nové internetové prezentace?

Ukázat výsledky

BYTOVÝ ODBOR

Nájem obecního bytu

Zápůjčky z fondu rozvoje bydlení

Výměna bytu, přechod nájmu

EKONOMICKÝ ODBOR

Poplatek z pobytu

Poplatek ze psů

Odhlášení psa -  formulář ke stažení

Vydání rybářského lístku

Žádost o vydání rybářského lístku -  formulář ke stažení

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Dítě v základní škole

Dítě v mateřské škole

Pronájem pozemků, nebytových prostor

ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Evidence zemědělce

Povolení kácení dřevin

Kam s odpadem

Místní poplatky za užívání veřejného prostranství

Odchytová a asanační služba

Ohlášení výskytu škodlivých organismů

Ochrana zvířat proti týrání

Vyřazení zemědělce

Oznámení o trvalém stanovišti včelstev a o hromadném letu včel.

Pořádání veřejného vystoupení zvířat

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Osvědčení k uzavření manželství

Stížnost

Petice

Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy

Určení otcovství

Uzavírání manželství

Vidimace a legalizace

Vyřizování občanských průkazů

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Vystavení úmrtního listu

Změna jména a příjmení

Zprostředkování kontaktu
 
Místní poplatek ze vstupného

Pořádání veřejně přístupných sportovních a kulturních podniků na veřejných
prostranstvích a ve venkovních prostorách

 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Krizové situace, sociální a výchovné problémy dětí a mládeže

Potřeba bydlení v DPS

Úmrtí a zajištění pohřbu

STAVEBNÍ ÚŘAD

Provádění výkopových prací ve veřejných prostranstvích v zimním období

Sdělení o možném využití pozemků z hlediska územně plánovacích záměrů

Žádost o změnu schválené územně plánovací dokumentace

Stanovení předběžných regulačních podmínek pro výstavbu

Vyjádření ke studii zástavby

Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav, zařízení

Povolení změny nebo zrušení povolení k odběru podzemních a povrchových vod pro potřeby jednotlivých občanů ( domácností) § 12 vodního zákona

Územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí a územního souhlasu

Žádost o vydání územního rozhodnutí

Žádost o provedení zjednodušeného územního řízení

Žádost o vydání územního souhlasu

Žádost o spojení územního a stavebního řízení

Ohlášení stavby

Žádost o stavební povolení

Oznámení o užívání stavby

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o povolení k předčasnému užívání stavby

Oznámení změny v užívání stavby

Žádost o poskytnutí stavebního příspěvku

Připojení nebo sjezd na místní komunikaci

Stavební povolení k vodním dílům (§ 15 vodního zákona)

Vyhrazená parkovací stání pro firmy a občany

Vyhrazená parkovací stání pro invalidní občany

Zvláštní užívání komunikace

Žádost o povolení zkušebního provozu

Závazné stanovisko k vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí

Stavební povolení pro komunikační stavby

Povolení k odběru podzemních a povrchových vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

Povolení změny nebo odstranění vodních děl

Vydání souhlasu ke stavbám jednotlivých obytných budov a k terénním úpravám v záplavových oblastech

Ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy

Krizové řízení - odkazy

OSTATNÍ SITUACE

Použití znaku a vlajky města Brna, znaků a vlajek městských částí

Označování ulic, veřejných prostranství a číslování budov v městě Brně

Žádost o majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví fyzických a právnických osob

Žádost o majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna

Žádost o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna 

Návrh na dispozici s nemovitým majetkem města - prodej, pronájem, směna 
Organizace školního roku

Zápis do 1. ročníku základních škol 

Přidělování sběrných nádob na komunální odpad. Výměna poškozených nádob 

Místní poplatky spravované úřady městských částí 

Svobodný přístup k informací ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Pořádání veřejného vystoupení nebo svodu zvířat

Ochrana zvířat proti týrání – projednávání přestupků a správních deliktů 

Povinnosti provozovatelů malých zdrojů znečišťování ovzduší 

Dotace z rozpočtů městských částí města Brna v oblasti kultury 

Copyright © Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Všechna práva vyhrazena.

Publikační systém WebGet© IT STUDIO s.r.o., 2002-2024